67

Singx Nzung 67

Kuinx Maanc Fingx Ceng Tin-Hungh

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Longc patv nyei jaa-sic. Yietc diuh singx nzung. Benx diuh nzung.
  1Tov Tin-Hungh korv-lienh yie mbuo, ceix fuqv bun yie mbuo.
   Tov zoux longx bun yie mbuo,Selaa
  2weic bun lungh ndiev mienh hiuv duqv meih nyei jauv-louc,
   yaac bun maanc guoqv haih hiuv duqv meih nyei njoux en.
  3O Tin-Hungh aah! Tov bun fingx-fingx mienh ceng meih.
   Tov bun maanc fingx ceng meih.
  4Tov bun maanc guoqv a'hneiv, njien-youh nyei baaux nzung,
   weic zuqc meih baengh fim nyei siemv maanc fingx,
   yaac dorh lungh ndiev nyei maanc guoqv. Selaa
  5O Tin-Hungh aah! Tov bun fingx-fingx mienh ceng meih.
   Tov bun maanc fingx ceng meih.
  6Ndau cuotv gaeng-zuangx.
   Tin-Hungh, se yie mbuo nyei Tin-Hungh, ceix fuqv bun yie mbuo.
  7Tin-Hungh ceix fuqv bun yie mbuo.
   Tov bun yiem jomc lungh ndiev nyei maanc mienh taaih ninh.