68

Haivneeg Zaj Nkauj Muaj Yeej

  1Vajtswv sawv tsees ua rau nws
   cov yeebncuab khiav ri sua.
  Cov neeg uas ntxub Vajtswv yuav
   swb thiab khiav tsis yeej ua nws ntej.
  2Vajtswv ntiab lawv tawm ib yam li
   cua ntsawj tej pa taws,
  thiab ib yam li hluavtaws txhiab ciab
   ntab yaj;
  yog li ntawd, cov neeg siab phem
   yuav ploj ntawm Vajtswv lub xubntiag mus.
  3Tiamsis cov neeg ncaj ncees txaus
   siab thiab zoo siab
  ntawm Vajtswv xubntiag, lawv
   xyivfab thiab zoo siab.

  4Hu nkauj qhuas Vajtswv, hu nkauj
   qhuas nws lub npe,
  kho kev tos tus uas caij rawv tauv
   huab los.
  Nws lub npe yog tus TSWV, cia li
   zoo siab hlo nyob ntawm nws lub xubntiag.

  5Vajtswv tus uas nyob hauv lub Tuamtsev dawbhuv,
  nws tu cov menyuam ntsuag thiab
   tsomkwm cov pojntsuam.
  6Nws pub cov neeg txomnyem muaj
   vaj muaj tsev nyob,
  thiab nws tso cov neeg raug txim
   tawm mus nyob ywj siab,
  tiamsis cov neeg ntxeev siab yuav
   tau nyob hauv lub tebchaws uas qhuav nkig nkuav.

  7Vajtswv, thaum koj coj koj haivneeg,
  thiab thaum koj tawm mus hla tiaj suabpuam
  8lub ntiajteb ua zog koog thiab lub
   ntuj tso nag laub lug los,
  rau qhov Vajtswv los rau saum lub
   roob Xinais,
  cov Yixalayees tus Vajtswv tabtom
   nqis los lawm.
  9Vajtswv, koj tso tuamtsam nag los
  thiab ua rau koj lub tebchaws uas
   tsuag tas lawm kom rov ua tau noj,
  10Koj haivneeg los nyob hauv lub
   tebchaws ntawd,
  koj ua zoo koj thiaj npaj pub rau cov
   pluag.

  11Tus TSWV yog tus hais tej lus no
   thiab muaj coob leej coj mus qhia:
  12“Cov vajntxwv thiab lawv tej tubrog
   khiav mus lawm!”
  Cov pojniam uas nyob hauv tsev
   muab tej khoom uas txeeb tau los sib faib:
  13tej tis nquab puavleej vuam nyiaj
   thoob plaws,
  thiab tej plaub tis puavleej vuam tej
   tseem kub.
  (Vim li cas hnub uas tabtom ntaus
   rog nej qee leej mus nkaum hauv tej nkuaj yaj?)
  14Thaum Vajtswv tus uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus
  raws cov vajntxwv tawg ri sua, nws
   ua kom muaj daus los rau saum Roob Zalemoos.

  15Lub roob hauv lub nroog Npasas yog
  lub roob uas loj siab, lub roob ntawd
   muaj ntau lub ncov.
  16Tej ncov roob loj siab, vim li cas
   koj khib siab
  thiab saib tsis taus lub roob
   uas Vajtswv xaiv ua nws qhov chaw nyob?
  Tus TSWV yeej yuav nyob saud mus ibtxhis li.

  17Nws cov tsheb nees ntau txhiab ntau vam lub,
  nrog tus TSWV nqis saum roob Xinais los
   rau hauv nws qhov chaw dawbhuv.
  18Thaum koj mus rau saum ntuj uas
   yog qhov chaw siab,
  koj coj cov neeg uas raug luag ntes
   coob leej nrog koj mus,
  koj tau txais tej khoom pub ntawm tej neeg,
  thiab txawm yog cov neeg ntxeev
   siab rau koj los muab khoom pub rau koj.
  Tus TSWV uas yog Vajtswv yuav nyob saud.

  19Cia li qhuas tus TSWV, nws yog tus
   uas ris peb lub nra
  ib hnub dhau ib hnub, nws yog
   Vajtswv tus uas cawm peb dim ntag.
  20Peb tus Vajtswv yog tus Vajtswv uas
   cawm peb dim,
  nws yog tus Vajtswv, peb tus TSWV
   uas cawm peb dim ntawm txojkev tuag.

  21Vajtswv yeej yuav muab nws cov
   yeebncuab taubhau tsoo kom tawg,
  lawv yog cov neeg uas tsis kam thau
   hau tawm ntawm lawv tej kev txhaum li.
  22Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav coj
   nej cov yeebncuab tawm
  hauv Npasas rov qab los, kuv yuav coj lawv tawm
  hauv qab thu hiavtxwv qhov uas tob tshaj plaws los;
  23yog li ntawd, nej thiaj raus kotaw rau
   hauv yeebncuab cov ntshav,
  thiab nej tej dev thiaj tau yaim tej
   ntshav ntawd.”

  24Vajtswv, sawvdaws puavleej pom
   koj cov neeg mus ua tsheej pab,
  Vajtswv uas yog kuv tus vajntxwv,
   koj cov neeg mus ua tsheej kev rau hauv koj lub tuamtsev.
  25Cov hu nkauj mus ua ntej, cov ntaus
   nkauj nogncas mus ua qab,
  thiab cov hluas nkauj uas ntaus
   nruas tuaj nruab nrab.
  26“Nws haivneeg uas tuaj sablaj ua ke
   cia li qhuas Vajtswv;
  tagnrho Yakhauj cov xeebntxwv cia
   li qhuas tus TSWV!”
  27Npeenyamees yog cov uas xub los,
   lawv yog xeem tsawg tshaj plaws,
  ces cov Yudas tej thawjcoj thiaj los
   nrog lawv pab ntawd,
  cov Xenpuloos thiab cov Nathalis tej
   thawjcoj thiaj tawm raws qab.

  28Vajtswv, qhia koj lub hwjchim rau peb,
   lub hwjchim uas koj tau siv tuaj peb tog.
  29Rau qhov koj lub Tuamtsev nyob
   hauv lub nroog Yeluxalees,
  cov vajntxwv thiaj nqa khoom tuaj pub rau koj.
  30Cia li cem cov tsiaj qus uas nkaum
   tom tej hav tauj npaig,
  cia li cem cov heev nyuj uas nyob
   nrog cov menyuam nyuj uas yog txhua haivneeg,
  mus txog thaum lawv qhau cev pe
   thiab muab nyiaj fij rau koj.
  Thov muab cov neeg uas nyiam ua
   tsov ua rog ntiab tawm mus!
  31Cov xeebcom yuav tuaj nram
   tebchaws Iziv tuaj,
  cov neeg Ethi-aupias yuav tsa lawv tej
   tes thov Vajtswv.

  32Txhua lub tebchaws hauv ntiajteb no,
  cia li hu nkauj qhuas Vajtswv, hu
   nkauj txhawb nqa tus TSWV,
  33qhuas tus uas nyob saum nruab ntug
   uas yog lub ntuj uas ibtxwm nyob thaum ub los.
  Cia li mloog nws lub suab nthe nyooj
   laws uas muaj hwjchim.
  34Tshaj tawm Vajtswv lub hwjchim,
  nws lub koob meej nrov ncha thoob
   plaws haivneeg Yixalayees,
  nws lub hwjchim puv nkaus saum nruab ntug.
  35Vajtswv tus uas txaus ntshai nyob hauv nws lub tuamtsev
  uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv!
  Nws muab lub zog loj zog nchav
   thiab lub hwjchim pub rau nws haivneeg.

  Cia li qhuas Vajtswv!