69

Singx Nzung 69

Zuqc Nzauh Nyei Sic Heuc Jienv Tov Tin-Hungh

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Longc “Baeqc Horqc Biangh” nyei pou. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Tin-Hungh aah! Tov meih njoux yie.
   Wuom hlo jienv faaux, yiemx taux yie nyei jaang-ndiev.
  2Yie zemh njiec ndo haic nyei wuom-bamc gu'nyuoz,
   maiv maaih dorngx bun zaux souv duqv wuonv.
  Yie bieqc wuom ndo nyei dorngx,
   wuom yaac yiemx jienv yie.
  3Yie heuc jienv tov gau kouv nzengc,
   jaang-hoh nqaai mi'aqv.
  Yie zuov jienv Tin-Hungh tengx.
   Mangc gau, m'zing zungv maiv njang aqv.
  4Nzorng yie yaac maiv maaih gorn-baengx wuov deix mienh
   gauh camv yie nyei m'nqorngv nyei mba'biei.
  Maiv maaih gorn-baengx mv baac oix hoic yie nyei maengc
   wuov deix win-wangv henv haic,
  maiv zeiz yie nimc nyei ga'naaiv
   ih zanc yie oix zuqc fungx nzuonx fai?
  5O Tin-Hungh aah! Meih hiuv duqv yie ndongc haaix hngongx.
   Yie zoux dorngc nyei sic yaac bingx maiv mbueiz meih.
  6O Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh aah!
   Tov maiv dungx bun kaux meih wuov deix laaix yie zuqc nyaiv.
   O I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh aah!
  Tov maiv dungx bun lorz meih wuov deix
   laaix yie zuqc baaic hmien.
  7Se weic meih yie cingx zuqc mienh gorngv doqc,
   oix zuqc buang hmien diev nyaiv.
  8Yie nyei gorx-youz buatc yie benx ninh mbuo maiv hiuv nyei mienh.
   Caux yie juangc maa nyei muoz-doic yaac funx yie benx ganh fingx mienh.
  9Yie weic meih nyei biauv jorm hnyouv hnangv douz zieqc jienv yie nor.
   Mienh gorngv doqc meih mv baac ninh mbuo nyei waac gorngv zuqc yie.
  10Yie zei maiv nyanc haaix nyungc weic zatv ganh zoux faix,
   yie zuqc mienh jatv yie.
  11Yie zuqv la'maah ndie-cou dorngx lui,
   ninh mbuo dorh yie zoux gouv gorngv.
  12Zueiz jienv zingh gaengh ndaangc nyei mienh kuanv yie,
   diuv nquin nyei mienh yaac dorh yie zoux nzung baaux.
  13Mv baac Ziouv aah! Yie daux gaux tov meih.
   O Tin-Hungh aah! Weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh,
  tov meih dau yie ziux meih buatc horpc nyei ziangh hoc,
   weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei tengx mienh.
  14Tov njoux yie maiv zuqc zemh njiec wuom-bamc gu'nyuoz.
   Tov tengx yie biaux ndutv yie nyei win-wangv caux ndo nyei wuom.
  15Tov maiv dungx bun wuom yiemx yie,
   fai bun wuom-ndo naqv yie,
   fai bun yie zuqc yiem yiemh gen.
  16O Ziouv aah! Tov dau yie,
   weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh se longx haic.
  Ziux meih korv-lienh haic mienh
   tov huin nzuonx daaih mangc yie.
  17Maiv dungx bingx meih nyei hmien, maiv mangc meih nyei bou.
   Yie zuqc kouv, tov siepv-siepv nyei dau yie.
  18Tov daaih nitv fatv yie, zuoqc yie,
   njoux yie biaux ndutv yie nyei win-wangv.
  19Meih hiuv duqv yie zuqc mienh huotv, zuqc nyaiv, zuqc baaic hmien.
   Meih yaac hiuv duqv yie nyei yietc zungv win-wangv.
  20Yie zuqc mienh huotv, yie nyei hnyouv za'gengh mun haic,
   yie ziouc haiz suei aqv.
  Yie lorz mienh korv-lienh yie, yaac maiv maaih yietc dauh.
   Lorz mienh orn hnyouv, yaac lorz maiv duqv haaix dauh.
  21Ninh mbuo zorqv daamv dorngx nyanc hopv bun yie.
   Yie jaang nqaatv ninh mbuo bun a'ngunc diuv-sui yie hopv.
  22Tov bun ninh mbuo nyei yinh wuic benx koux hlopv ninh mbuo,
   bun ninh mbuo baengh orn yiem nyei ziangh hoc zoux hlaang hlopv ninh mbuo.
  23Tov bun ninh mbuo nyei m'zing mbuov, mangc maiv buatc,
   yaac bun ninh mbuo nyei jaaiv yietc liuz jutv mingh.
  24Meih bun mienh nyei ga'qiex baetv cuotv bun ninh mbuo.
   Tov bun meih qiex jiez, nouz nyei sic zunc zaaic ninh mbuo.
  25Tov bun ninh mbuo yiem nyei ciangv benx ndau-huaang,
   bun ninh mbuo nyei ndopv-liuh maiv maaih mienh yiem.
  26Weic zuqc ninh mbuo hoic meih mborqv nyei mienh,
   yaac gorngv meih bun zuqc mun wuov deix mienh nyei kouv naanc.
  27Tov meih dingc ninh mbuo nyei zuiz aengx jaa dingc,
   yaac maiv dungx guangc ninh mbuo nyei zuiz.
  28Tov sortv ninh mbuo nyei mbuox cuotv ziangh maengc daan,
   yaac maiv dungx faaux ninh mbuo nyei mbuox yiem kuv mienh nyei daan.
  29Mv baac yie zuqc kouv naanc yaac zuqc mun.
   O Tin-Hungh aah! Tov bun meih nyei njoux en bouh yie faaux hlang.
  30Yie oix baaux nzung ceng Tin-Hungh nyei mengh,
   yie oix dor-ziec, ceng ninh weih hlo.
  31Hnangv naaic ziouc bun Ziouv gauh horpc hnyouv fongc horc ngongh gouv,
   fai fongc horc maaih jorng, maaih deih nyei ngongh gouv.
  32Zuqc zeix nyei mienh buatc liuz ziouc a'hneiv.
   Lorz Tin-Hungh nyei mienh aah! Tov bun meih nyei hnyouv fingv jiez daaih maah!
  33Weic zuqc Ziouv muangx dangx-donx nyei mienh,
   ninh maiv mangc piex ninh nyei baeqc fingx, se zuqc wuonx loh wuov deix.
  34Tov lungh caux ndau caux koiv
   caux yiem naaiv deix yietc zungv gu'nyuoz
   haih dongz nyei ga'naaiv ceng ninh.
  35Weic zuqc Tin-Hungh oix njoux ⟨Si^on,⟩
   aengx liepc Yu^ndaa nyei zingh jiez daaih.
  Ninh nyei baeqc fingx oix yiem naaic weih benx ninh mbuo nyei buonc.
   36Ninh nyei bou nyei zeiv-fun
   oix duqv nzipc wuov norm deic-bung.
  Hnamv ninh nyei mengh nyei mienh
   yaac oix duqv yiem wuov.