6

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

Dùng đàn dây - Theo thể Sê-minh

1Chúa Hằng Hữu ôi!
Chớ quở trách con khi nóng nãy,
Đừng trừng phạt con lúc giận hờn
2Xin xót thương đứa con gầy yếu,
Xin chữa lành xương cốt tiêu hao.
3Linh hồn này đớn đau quá đỗi,
Đến bao giờ mới được phục hồi?
4Chúa ôi! Xin Chúa đến đưa tay giải thoát,
Do tình thương, xin cứu vớt con.
5Người đã chết làm sao nhớ Chúa,
Dưới Âm ty, ai tạ ân Ngài?
6Con rên rỉ vì mệt mỏi,
Suốt đêm lệ đầm đìa
Ướt sũng cả giường gối.
7Sầu muộn mắt mờ lòa,
Hao mòn vì kẻ nghịch.
8Lũ gian ác, hãy lìa xa tôi,
Vì Chúa đã nghe tôi than khóc.
9Tôi kêu xin, Chúa đã nhậm lời,
Ngài đáp ứng khi tôi cầu khẩn.
10Nguyện kẻ thù tôi nhục nhã, kinh hoàng,
Đột nhiên phải bỏ chạy bẽ bàng.