6

Thov Vajtswv Pab Thaum Ntsib Teebmeem

  1Tus TSWV, thov koj tsis txhob chim thiab cem kuv!
  Tsis txhob chim thiab rau txim rau kuv!
  2Tus TSWV, thov koj hlub kuv, rau
   qhov kuv tabtom raug kev puastsuaj.
  Thov txhawb kuv lub zog; vim kuv
   lub zog ntaug tas lawm,
  3tagnrho kuv lub cev raug txomnyem
   ua rau kuv lwj siab kawg li.
  Tus TSWV, koj yuav tos ntev li cas koj mam li pab kuv?

  4Tus TSWV, koj cia li los thiab cawm
   kom kuv dim;
  koj txojkev hlub uas nyob mus ibtxhis thiaj
  yuav cawm tau kuv dim ntawm txojkev tuag xwb.
  5Nyob hauv tubtuag teb tsis muaj leejtwg ua koj tsaug;
   thiab lawv tsis nco qab koj lawm.

  6Kuv qaug zog vim kuv txojkev tu siab;
  kuv quaj txhua hmo ua rau kuv lub
   txaj ntub kua muag tas,
  thiab kuv lub hauvncoo tsau tsawv kuv tej kua muag.
  7Kuv rua tsis taus qhovmuag vim kuv
   txojkev tu siab,
  kuv quaj qhovmuag o tas vim kuv cov yeebncuab.

  8Nej cov uas yog neeg ua phem,
   cia li txav kom deb ntawm kuv mus.
  Rau qhov tus TSWV twb hnov kuv tej lus thov lawm;
  9Nws mloog kuv lub suab quaj thov nws pab,
  thiab nws yuav teb kuv tej lus thov.
  10Kuv cov yeebncuab yuav paub txog
   txojkev swb uas txajmuag ntsuav;
  ces tib pliag ntshis xwb lawv yuav raug raws khiav rov qab.