6

Singx Nzung 6

Zuqc Doh Naanc, Tov Ziouv Korv-Lienh

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Oix zuqc longc patv nyei jaa-sic. Ziux se^me^nitv. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv aah! Tov maiv dungx nouz jienv gorngv-hemx yie.
   Maiv dungx qiex jiez jienv dingc yie nyei zuiz.
  2O Ziouv aac, tov meih korv-lienh yie, weic zuqc yie za'gengh mau haic.
   O Ziouv aac, tov zorc yie, weic zuqc yie maiv maaih yietc aax qaqv.
  3Yie nyei hnyouv za'gengh kouv haic.
   O Ziouv aac, yie oix zuqc zuov taux haaix zanc meih cingx daaih tengx?
  4O Ziouv aac, tov meih huin nzuonx daaih njoux yie nyei maengc,
   weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei hnamv yie, tov njoux yie.
  5Mienh daic mingh, maiv maaih haaix dauh haih jangx duqv meih.
   Yiem yiemh gen maaih haaix dauh haih ceng meih?
  6Yie njunh jienv yiem, haiz kouv haic.
   Yie muonz-muonz nyiemv, wuom-mueic yiemx coux,
   yie nyei nzomz-dauh zuqc wuom-mueic dapc ndorn nzengc.
  7Nzauh gau, yie nyei m'zing zungv maiv njang.
   Laaix win-wangv yie nyiemv, m'zing mbuov mi'aqv.
  8Meih mbuo yietc zungv zoux orqv nyei mienh aah! Biaux nqoi yie,
   weic zuqc Ziouv muangx haiz yie nyiemv nyei qiex.
  9Ziouv muangx haiz yie jouh nyei waac,
   yie daux gaux nyei waac Ziouv yaac dau.
  10Yie nyei yietc zungv win-wangv oix zuqc nyaiv, gamh nziex duqv kouv haic.
   Ninh mbuo oix zuqc tuix nzuonx, ndongc nziepv dangh m'zing zuqc nyaiv aqv.