6

Klei Wah Lač Akâo Klei Pap Hlăm Mmông Knap Mñai

Kơ khua phung mmuñ: hŏng brô̆, đjŏ kơ đŏk Sêminit. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1 Ơ Yêhôwa, đăm ƀuah kâo ôh êjai ih ăl,
   kăn bi kmhal kâo rei êjai ih ngêñ.
  2Pap mñai kơ kâo, Ơ Yêhôwa, kyuadah kâo jing awăt;
   Ơ Yêhôwa, bi hlao kâo kyuadah klang kâo ruă.
  3Wăt mngăt kâo rŭng răng snăk.
   Bi ih, Ơ Yêhôwa, dŭm boh sui ih dôk guôn čiăng đru kâo?
  4Lŏ hriê, Ơ Yêhôwa, bi mtlaih mngăt kâo;
   bi mtlaih kâo kyua klei khăp ih.
  5Kyuadah hlăm klei djiê amâo lŏ mâo klei hdơr kơ ih ôh;
   hlei dưi mpŭ mni kơ ih hlăm Ƀuôn Phung Djiê?

  6Kâo jih ai leh hŏng klei kâo krao;
   grăp mlam kâo hia tơl jhưng pĭt kâo msah hŏng êa ală;
   Anal kŏ kâo msah hŏng klei kâo hia.
  7Ală kâo dliu hŏng klei ênguôt,
   ñu jing awăt leh kyua jih jang phung roh kâo.

  8 Đuĕ bĕ mơ̆ng kâo, Ơ diih jih jang phung ngă klei wê,
   kyuadah Yêhôwa hmư̆ leh asăp kâo hia.
  9Yêhôwa hmư̆ leh klei kâo kwưh;
   Yêhôwa tŭ leh klei kâo wah lač.
  10Jih jang phung roh kâo srăng hêñ leh anăn rŭng snăk;
   diñu srăng kdŭn đuĕ, leh anăn mâo klei hêñ mtam.