70

Lời kêu xin Chúa mau đến cứu giúp

Soạn cho nhạc trưởng: Bài ca của Đa-vít để nhắc nhở.

  1Lạy Chúa, xin mau đến cứu tôi.
   Lạy Chúa xin đến giúp tôi ngay.
  2Xin hãy khiến những kẻ định giết tôi
   phải hổ nhục và nhuốc nhơ.
  Nguyện những kẻ muốn hại tôi
   phải bỏ chạy vì xấu hổ.
  3Nguyện những kẻ chế giễu tôi
   ngưng lại vì nhục nhã.
  4Nhưng nguyện cho những kẻ thờ phụng Ngài vui mừng hớn hở.
  Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi Ngài luôn luôn nói,
   “Đáng ca ngợi sự cao cả của Thượng Đế.”
  5Tôi nghèo khổ và cùng khốn;
   lạy Chúa xin hãy mau đến với tôi.
  Chúa giúp đỡ và cứu rỗi tôi.
   Lạy Chúa, xin đừng chậm trễ.