71

Singx Nzung 71

Yietc Laanh Mienh Gox Mienh Daux Gaux Nyei Waac

  1O Ziouv aah! Yie ndaauh kaux meih.
   Tov bun yie yietc liuz maiv zuqc nyaiv.
  2Weic zuqc meih maaih gong-fim nyei,
   tov njoux yie, tengx yie.
  Tov bungx m'normh muangx yaac njoux yie.
  3Tov meih zoux yie ndaauh kaux nyei la'bieiv,
   zoux yie wuonv haic nyei dorngx njoux yie,
  weic zuqc meih zoux yie nyei la'bieiv,
   zoux wuonv nyei dorngx beu yie.
  4O yie nyei Tin-Hungh aah!
   Tov njoux yie biaux ndutv orqv mienh nyei buoz-ndiev,
   biaux ndutv hnyouv njuotv, doqc haic nyei mienh.
  5O Ziouv aah! Meih zoux yie maaih lamh hnamv nyei dorngx.
   Ziouv aah! Yiem yie lunx taux ih zanc yie kaux meih hnangv.
  6Yiem yie cuotv seix taux ih zanc yie bangc meih,
   se dongh meih bun yie cuotv maa nyei ga'sie,
   yie zanc-zanc ceng meih.
  7Mienh camv nyei mbuoqc horngh haic yie
   mv baac meih zoux yie kaux wuonv nyei dorngx.
  8Yie ziangh hnoi longc yie nyei nzuih ceng meih,
   yaac zunh meih nyei njang-laangc.
  9Yie gox nyei ziangh hoc, tov maiv dungx guangc yie.
   Sin zaangc nyei qaqv nzengc, maiv dungx leih nqoi yie.
  10Yie nyei win-wangv lorz jauv gorngv yie,
   dongh zuov jienv oix zorqv yie nyei maengc wuov deix, lomh nzoih caangh laangh.
  11Ninh mbuo gorngv, “Tin-Hungh guangc ninh mi'aqv.
   Zunc jienv zorqv ninh maah!
   Weic zuqc maiv maaih haaix dauh njoux ninh aqv.”
  12O Tin-Hungh aah! Maiv dungx leih go yie.
   O yie nyei Tin-Hungh aah! Siepv-siepv nyei daaih tengx yie.
  13Tov bun yie nyei win-wangv zuqc nyaiv zuqc baaic nzengc.
   Tov bun lorz jauv hoic yie wuov deix baaic hmien diev nyaiv.
  14Mv baac yie nor, oix zanc-zanc kaux meih maaih lamh hnamv dorngx,
   yaac oix jaa ceng meih camv jienv faaux.
  15Yie nyei nzuih oix gorngv meih zoux nyei kuv sic,
   oix ziangh hnoi gorngv taux meih nyei njoux en,
   maiv gunv yie hiuv maiv toux naaiv deix jauv nyei soux mouc.
  16Ziouv Tin-Hungh aah!
   Yie oix dorh meih zoux henv haic nyei sic daaih gorngv,
  yie oix ceng meih zoux horpc nyei jauv,
   kungx meih ganh nyei hnangv.
  17O Tin-Hungh aah! Yie yiem hnyangx-jeiv lunx taux ih zanc meih njaaux yie.
   Yie corc zunh meih zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  18O Tin-Hungh aah! Yie taux hnyangx-jeiv gox,
   mba'biei baeqc nyei ziangh hoc,
   tov maiv dungx guangc yie.
  Zuov yie zorqv meih zoux henv haic nyei sic mbuox hoz doic,
   yaac zunh meih nyei qaqv mbuox nqa'haav cuotv seix nyei mienh.
  19O Tin-Hungh aah! Meih zoux horpc nyei jauv mbaengc lungh hlang.
   O Tin-Hungh aah! Se meih zoux hlo haic nyei sic.
   Haaix dauh haih hnangv meih?
  20Meih bun yie zuqc domh kouv naanc,
   mv baac oix bun yie aengx fingv jiez daaih.
  Meih oix yiem ndau, ndo haic nyei dorngx,
   aengx zorqv yie cuotv.
  21Meih oix taaih yie zoux gauh hlo zinh ndaangc
   yaac aengx orn nzunc yie nyei hnyouv.
  22O yie nyei Tin-Hungh aah! Yie yaac oix longc daanh baah ceng meih,
   oix ceng meih weic zuqc meih ziepc zuoqv nyei.
  I^saa^laa^en Mienh nyei Cing-Nzengc Ziouv aah!
   Yie oix longc ziepc diuh finx nyei daanh baah ceng meih.
  23Yie baaux nzung ceng meih nyei ziangh hoc
   yie nyei nzuih meix oix njien-youh nyei heuc.
  Yie nyei hnyouv yaac oix njien-youh nyei heuc,
   weic zuqc meih zuoqc yie.
  24Yie nyei mbietc ziangh hnoi oix gorngv
   meih zoux horpc nyei jauv tengx mienh,
  weic zuqc oix lorz jauv hoic yie wuov deix
   zuqc nyaiv zuqc baaic mi'aqv.