72

Sự Trị Vì của Vua Công Chính

Thơ của Sa-lô-môn

  1Ðức Chúa Trời ôi, xin ban cho vua công lý của Ngài,
  Và ban cho con của vua lẽ công chính của Ngài.
  2Ðể người xét đoán dân Ngài theo sự công chính,
  Và xét xử kẻ khốn khổ theo lẽ công bình.
  3Nguyện các núi đem hòa bình đến cho toàn dân,
  Và các đồi cũng đem công chính đến cho họ.
  4Nguyện người giải oan cho kẻ bị khốn khổ trong dân,
  Nguyện người cứu con cái của những người nghèo khó,
  Và chà nát những kẻ cậy quyền cậy thế bức hại dân lành.

  5Hễ mặt trời còn bao lâu, nguyện họ kính sợ người bấy lâu;
  Hễ mặt trăng còn bao lâu, nguyện hậu duệ người còn bấy lâu.
  6Nguyện người ngự đến như mưa rơi trên cỏ,
  Như mưa rào rơi xuống tưới mặt đất khắp nơi.
  7Trong đời người trị vì, nguyện người ngay lành được hưng thạnh,
  Và hòa bình được bền lâu cho đến khi mặt trăng không còn nữa.

  8Nguyện người trị vì từ đại dương nầy đến đại dương kia,
  Từ Sông Lớn đến tận cùng trái đất.
  9Nguyện các dân du mục trong sa mạc cúi lạy trước mặt người;
  Nguyện những kẻ thù của người sẽ phải liếm bụi đất.
  10Nguyện các vua ở Tạt-si và các hải đảo sẽ triều cống người,
  Còn các vua ở Sê-ba và Se-ba sẽ đem lễ vật đến cho người.
  11Nguyện các vua sấp mình xuống trước mặt người,
  Và các nước hầu hạ người.

  12Bởi vì người giải cứu kẻ nghèo khó khi họ kêu cứu,
  Người cứu giúp kẻ khốn cùng và kẻ không được ai giúp đỡ.
  13Người cảm thương những kẻ nghèo nàn và cùng khốn,
  Người cứu mạng những kẻ nghèo khó để họ được sống.
  14Người giải cứu đời sống họ khỏi cảnh áp bức và bạo tàn;
  Trước mặt người, máu của họ thật quý báu biết bao.

  15Nguyện người sẽ được cao niên trường thọ;
  Nguyện người ta đem vàng ở Sê-ba đến dâng cho người;
  Nguyện họ sẽ cầu nguyện cho người luôn luôn;
  Nguyện họ sẽ cầu phước cho người suốt ngày.
  16Nguyện lúa gạo sẽ dư dật khắp nơi trong nước, thậm chí những người sống trên các đỉnh núi cũng có lúa gạo đầy tràn;
  Nguyện hoa quả sẽ nhiều như cây cối trên rừng Li-băng;
  Nguyện những người sống ở thành thị sẽ phát đạt như cỏ lan trong đồng nội.
  17Nguyện người sẽ được lưu danh mãi mãi;
  Hễ mặt trời tồn tại bao lâu, nguyện danh người còn lại bấy lâu;
  Nguyện người ta lấy danh người chúc phước cho nhau;
  Nguyện mọi dân sẽ ca tụng rằng, “Người ấy thật có phước.”

  18Chúc tụng CHÚA Ðức Chúa Trời, Thần của I-sơ-ra-ên,
  Ðấng duy nhất làm những việc lạ lùng.
  19Danh vinh hiển của Ngài đáng được ca tụng đời đời;
  Nguyện khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài.
  A-men và A-men.

  20Những lời cầu nguyện của Ða-vít con trai Giê-se kết thúc ở đây.