72

Thơ Sa-lô-môn - Vua công chính

1Thưa Thượng Đế,
Xin giúp vua xét xử nhân dân,
Và hoàng tử đi theo đường công chính,
2Cho vua xét dân cách công bằng,
Liêm chính đối với người cùng khổ.
3Núi đồi cũng phải thắm tươi,
Khi dân cư an lạc, trị vì công minh.
4Người minh oan cho kẻ cùng đinh,
Giải phóng con em người cơ cực,
Dày xéo bọn bạo hành áp bức.
5Dân nghèo khổ muôn đời kính Chúa,
Một khi vầng nhật nguyệt còn nguyên.
6Nguyện ơn mưa móc của nhà vua,
Như trận mưa xuân trên đồng cỏ,
Nhuần tưới đất đai hoa mầu.
7Dưới triều vua, người công chính hưng thịnh
Và hòa bình trường cửu như trăng sao.
8Vua cai trị từ biển đông đến biển tây,
Từ sông Lớn đến tận cùng trái đất.
9Dân du mục sẽ vái chào trong sa mạc
Và quân thù sẽ liếm bụi dưới chân vua.
10Vua Ta-rê-si và các hải đảo sẽ cống hiến,
Người Sê-ba và Sa-ba dâng lễ vật.
11Tất cả vua chúa sẽ quỳ lạy
Các dân tộc sẽ phục vụ người.
12Vì người sẽ giải phóng người cùng túng
Và phù hộ người không còn nơi nương tựa.
13Người sẽ thương xót người cùng cực,
Và giải cứu linh hồn người biết mình nghèo khổ.
14Vua sẽ cứu chuộc linh hồn khỏi bạo quyền áp bức,
Và quý trọng máu đào họ đổ.
15Họ sẽ được sống!
Người ta sẽ dâng vàng Sê-ba cho người
Loài người mãi cầu nguyện cho vua
Và chúc phúc cho vua suốt ngày.
16Các núi chất đầy ngũ cốc đến tận đỉnh,
Đất đai sinh hoa lợi dồi dào như Li-ban,
Dân cư các thành thị đông như kiến cỏ,
Như mặt trời chiếu sáng muôn đời.
17Người sẽ lưu danh thiên cổ.
Loài người nhân danh vua để chúc lành,
Các nước nhìn nhận người có hồng phúc.
18Hãy chúc tụng Thượng Đế Vĩnh Hằng,
Của dân tộc Y-sơ-ra-ên!
Chí có Chúa làm những việc diệu kỳ.
19Hãy chúc tụng Danh vinh hiển Ngài mãi mãi,
Vinh quang Chúa dẫy đầy thế gian!
Thành tâm khẩn nguyện! A-men
20(Đến đây chấm dứt lời cầu nguyện của Đa-vít, con Y-sai.)