72

Lời cầu nguyện cho vua

Bài ca tặng Sô-lô-môn.

  1Lạy Chúa, xin ban sự công minh cho vua
   và ban sự nhân từ Ngài
   cho hoàng tử.
  2Xin giúp vua biết phân xử dân chúng
   một cách công bằng
   và bênh vực kẻ nghèo khó.
  3Nguyện các núi mang lại hoà bình
   và các đồi mang lại nhân từ.
  4Xin giúp vua đối xử công bằng cho kẻ nghèo,
   cứu người túng thiếu
   và trừng phạt kẻ hiếp đáp.
  5Hễ mặt trời còn chiếu sáng và mặt trăng còn soi bóng bao lâu,
   nguyện họ biết kính sợ Chúa bấy lâu.
  6Nguyện vua như mưa rơi xuống cỏ,
   như mưa rào tưới đất.
  7Nguyện sự nhân từ được dồi dào
   trong đời vua.
  Nguyện sự hoà bình còn mãi như mặt trăng.
  8Nguyện nước vua trải rộng từ biển nầy đến biển kia,
   và từ sông Ơ-phơ-rát cho đến tận cùng trái đất.
  9Nguyện dân cư sống trong sa mạc cúi đầu trước Ngài
   và các kẻ thù Ngài phải liếm bụi đất.
  10Nguyện các vua Tạt-si và các vùng đất xa xăm
   hãy mang tặng vật đến cho vua.
  Các vua Sa-ba và Sê-ba
   hãy mang của lễ đến cho Ngài.
  11Nguyện các vua cúi đầu trước Ngài,
   và các dân tộc phục vụ Ngài.
  12Ngài sẽ giúp kẻ nghèo khổ khi họ kêu cầu
   và cứu kẻ túng thiếu không ai giúp đỡ.
  13Ngài sẽ tỏ lòng nhân ái đối với kẻ yếu đuối nghèo nàn,
   cứu vớt mạng sống họ.
  14Ngài sẽ cứu họ khỏi tay kẻ hung bạo đang tìm cách ức hiếp họ
   vì mạng sống họ là quí trước mặt vua.
  15Vua vạn tuế!
   Cầu cho vua nhận được vàng từ Sê-ba.
  Mọi người hãy cầu nguyện cho vua,
   hằng ngày chúc phước cho vua.
  16Nguyện ruộng đất sinh sản đầy ngũ cốc,
   các đồi đầy hoa màu,
   và phì nhiêu như Li-băng,
   các thành trì mọc lên như cỏ trong đồng nội.
  17Nguyện vua được uy danh mãi mãi;
   hễ mặt trời còn chiếu sáng bao lâu,
   nguyện vua được ghi nhớ bấy lâu.
   Nguyện các dân được phước vì vua,
  muôn dân chúc phước cho người.
  18Chúc tụng Chúa là Thượng Đế, Thượng Đế của Ít-ra-en
   là Đấng duy nhất làm được các phép lạ đó.
  19Nguyện danh vinh hiển Ngài được ca ngợi mãi mãi.
   Nguyện vinh hiển Ngài đầy dẫy đất.
   A-men! A-men!
20(Đến đây chấm dứt các bài cầu nguyện của Đa-vít, con trai Gie-xê.)