72

Thov Vajtswv Pab Vajntxwv

  1Vajtswv, thov koj qhia rau vajntxwv
  kom txiav txim raws li koj txojkev ncaj ncees;
  thov muab koj txojkev txiav txim
   ncaj ncees pub rau nws,
  2nws thiaj yuav muab txojkev txiav txim ncaj ncees
  los kav koj haivneeg thiab muab kev ncaj ncees
   los tswj cov uas raug kev tsimtxom.
  3Thov kom lub tebchaws muaj kev vammeej,
  thiab cia lub tebchaws tau txais kev ncaj ncees.
  4Thov kom vajntxwv txiav txim ncaj
   ncees rau cov pluag,
  thov kom nws pab cov txomnyem,
   thiab muab cov neeg
  uas tsimtxom lawv tsuj ntiag rau hauv av.
  5Thov kom koj haivneeg pehawm koj
   tsis paub kawg ib yam li lub hnub ci,
  thiab ib yam li lub hli pom kev, ib
   tiam dhau ib tiam mus li.

  6Thov kom vajntxwv zoo li cov nag
   uas los ywg tej liaj tej teb,
  thiab zoo li kob nag tshauv los ywg
   lub tebchaws.
  7Thov kom tej kev ncaj ncees muaj
   nyob rau nws tiam,
  thiab thov kom muaj kev vammeej
   mus tsis tu ib yam li lub hli ci pom kev.

  8Nws yuav kav sab hiavtxwv tim no
   mus txog ntua sab hiavtxwv tim ub,
  txij ntua ntawm tus dej Efalates mus
   txog ntua tim qab ntuj kawg.
  9Cov neeg uas nyob tom tiaj
   suabpuam yuav qhau cev hlo pehawm nws,
  nws cov yeebncuab yuav qhau hlo cev da rau hauv av.
  10Cov vajntxwv uas nyob tim tebchaws Xapees
  thiab hauv tej koog povtxwv yuav coj khoom tuaj rau nws;
  cov vajntxwv uas nyob nram tebchaws Senpas
  thiab tim tebchaws Xenpas yuav coj khoom tuaj pub rau nws.
  11Txhua tus vajntxwv yuav txhos caug pe nws;
  thiab txhua haivneeg yuav ua haujlwm rau nws.

  12Nws cawm cov neeg pluag uas thov txog nws,
  thiab cov neeg txomnyem uas tsis muaj leejtwg pab.
  13Nws hlub tshua cov uas qaug zog thiab cov pluag,
  nws cawm cov neeg txomnyem txojsia.
  14Nws cawm lawv dim ntawm cov neeg
   tsimtxom thiab cov neeg limhiam;
   nws saib lawv txojsia tseemceeb.

  15Thov kom vajntxwv muaj sia nyob
   txhiab niaj mus puas xyoo!
  Thov kom luag coj kub hauv tebchaws
   Senpas tuaj pub rau nws,
  thov kom luag thov Vajtswv pab nws tsis tseg tsis tu,
  thov Vajtswv foom koob hmoov rau nws mus li!
  16Thov kom lub tebchaws ntawd muaj nplej ntsu nplua mias,
  thov kom muaj qoobloo puv nkaus saum tej pov roob,
  thov kom muaj txiv ntoo ntau ib yam li pem
   tebchaws Lenpanoos.
  Thov kom muaj neeg nyob puv nkaus hauv
   tej nroog ib yam li nyom tuaj puv nkaus hauv tej nras liaj.
  17Vajntxwv lub npe yuav nyob mus ibtxhis,
  nws lub koob meej yuav nyob ntev ib yam li lub hnub.
  Cia txhua haivneeg thov Vajtswv foom koob hmoov
  rau lawv ib yam li nws tau foom koob hmoov rau vajntxwv.

  18Cia li qhuas tus TSWV uas yog cov
   Yixalayees tus Vajtswv!
  Nws tib leeg xwb thiaj ua tau tej txujci
   tseemceeb no.
  19Qhuas nws lub npe uas muaj
   tshwjchim mus ibtxhis li!
  Thov kom nws lub tshwjchim nyob
   puv nkaus hauv lub ntiajteb no.

Amees! Amees!


  20Yexais tus tub Daviv tej lus thov
   Vajtswv xaus li no.