73

TRĂN TAL TLÂO

Klei Aê Diê Phat Kđi Kpă

Klei mmuñ hđăp Y-Asap.
  1Sĭt nik Aê Diê ngă klei jăk kơ phung Israel,
   kơ phung mâo ai tiê doh.
  2Ƀiădah bi kâo dê, jơ̆ng kâo păt čiăng lĕ buh,
   jơ̆ng kâo dơ̆ng ksak.
  3Kyuadah kâo tluh kơ phung mgao,
   tơdah kâo ƀuh klei mdrŏng sah phung ƀai.
  4Kyuadah diñu amâo mâo klei ruă ôh;
   asei mlei diñu ktang leh anăn suaih pral.
  5Diñu amâo mâo klei rŭng răng ôh msĕ si phung mkăn;
   arăng amâo bi knap diñu ôh msĕ si phung mkăn.
  6Kyuanăn klei mgao jing kông mah diñu băk;
   klei măk ƀai jing čhiăm ao diñu hơô.
  7Ală diñu sir kyua êmŏng;
   klei mĭn ai tiê diñu bŏ dai hŏng klei mluk
  8Diñu mưč leh anăn blŭ klei ƀai;
   hŏng klei mgao diñu arưp aram ktư̆ juă.
  9Ƀăng êgei diñu blŭ bi kdơ̆ng hŏng adiê,
   leh anăn êlah diñu blŭ mgao kơ jih mnuih ti lăn ala.

  10Kyuanăn phung ƀuôn sang lŏ wĭt hlue diñu,
   leh anăn diñu lun êa lu êbeh.
  11Leh anăn diñu lač, “Si Aê Diê dưi thâo?
   Si Pô Ti Dlông Hĭn dưi ƀuh?”
  12Nĕ anei, msĕ snei phung ƀai;
   diñu dôk êđăp ênang nanao, diñu mdrŏng hĭn êjai.
  13Snăn amâo yuôm ôh kâo bi doh leh ai tiê kâo,
   leh anăn pioh kngan kâo amâo tuôm soh ôh.
  14Kyuadah jih hruê arăng čăm kâo,
   grăp aguah arăng bi kmhal kâo.

  15Tơdah kâo lač leh, kâo srăng blŭ msĕ snei,
   kâo lhiăr kơ phung ƀuôn sang ih.
  16Ƀiădah tơdah kâo duah čiăng thâo săng klei anăn,
   ñu jing klei dleh prŏng kơ kâo,
  17tơl kâo mŭt leh hlăm adŭ doh jăk Aê Diê,
   hlăk anăn kâo thâo săng klei srăng truh kơ diñu ti hruê knhal tuč.
  18Sĭt nik ih dưm diñu ti êlan êbhơr;
   ih bi êbuh diñu brei diñu rai tuč.
  19Bhiâo riâo rit diñu rai tuč yơh!
   Klei huĭ prŏng bi luč diñu mtam!
  20Diñu jing msĕ si klei êpei tơdah arăng mdih,
   tơdah ih mdih, Ơ Khua Yang, ih srăng bi êmut kơ diñu.

  21Êjai kâo ênguôt leh anăn ruă ai;
  22hlăk anăn kâo mluk leh anăn amâo thâo săng ôh;
   ti anăp ală ih kâo jing msĕ si hlô.
  23Wăt tơdah klei anăn dưn, kâo ăt dôk mbĭt hŏng ih nanao;
   ih djă kngan hnuă kâo.
  24Ih atăt kâo hŏng klei ih kčĕ,
   leh anăn êdei ih srăng jum kâo hlăm klei guh kơang.

  25Hlei pô mkăn kâo mâo hlăm adiê, knŏng ih yơh.
   Leh anăn ti lăn ala kâo amâo čiăng kơ mnơ̆ng mkăn ôh, knŏng hjăn ih.
  26Kđeh leh anăn tiê boh kâo dưi luč,
   ƀiădah Aê Diê jing klei ktang kơ ai tiê kâo, leh anăn ngăn dưn kâo hlŏng lar.
  27Kyuadah nĕ anei, phung dôk kbưi mơ̆ng ih srăng rai tuč;
   ih srăng bi rai phung amâo dôk sĭt suôr hŏng ih ôh.
  28Ƀiădah jing jăk kơ kâo dôk giăm Aê Diê.
   Kâo brei Khua Yang Yêhôwa jing anôk kâo đuĕ dăp,
   čiăng kâo dưi yăl dliê jih jang bruă Ih.