74

Thov Vajtswv Cawm Cov Yixalayees

  1Vajtswv, yog vim li cas koj
   muab peb tso tseg li no?
  Koj yuav chim rau koj haivneeg mus
   ibtxhis li los?
  2Thov koj nco ntsoov haivneeg uas
   koj xaiv los ua koj tug ntau xyoo los lawm,
  yog haivneeg uas koj tau tso dim kev
   ua luag qhev los ua koj haivneeg.
  Thov nco ntsoov lub Roob Xi-oos
   uas koj tau los nyob ib zaug lawm.
  3Koj sim mus ncig kom thoob plaws
   tej tsev uas puastsuaj tas ntawd saib;
  peb cov yeebncuab tuaj muab txhua yam uas nyob hauv
   lub Tuamtsev rhuav puastsuaj tas dulug.

  4Koj cov yeebncuab tuaj qw ua tsuj
   ua tsaug hauv koj lub Tuamtsev;
  lawv tuaj txhos lawv tej chij ua cim
   qhia hais tias lawv kovyeej lawm.
  5Lawv zoo ib yam li cov neeg txawj ntov ntoo,
  lawv muab taus ntov ntoo vau zom zaws povtseg.
  6Lawv nqa taus thiab rauj tuaj tsoo
   tej txiag ntoo tawg tas povtseg.
  7Lawv tuaj rhuav koj lub Tuamtsev
   thiab zes taws hlawv kub hnyiab tas;
  lawv ua rau thaj chaw uas peb
   pehawm koj tsis huv lawm.
  8Lawv yeej xav tuaj tsoo kom peb
   tawg mos nyoos;
  Lawv zes taws hlawv txhua thaj
   chaw uas pehawm Vajtswv hauv lub tebchaws no.

  9Peb tej cim tseemceeb ploj tas lawm;
   tsis tshuav ib tug cevlus seem nyob li,
  thiab yeej tsis muaj leejtwg paub
   hais tias qhov no tseem tshuav ntev li cas.
  10Vajtswv, yuav cia peb cov yeebncuab
   luag koj ntev npaum li cas thiab?
  Yuav cia lawv txob thuam koj lub
   npe mus ibtxhis li los?
  11Vim li cas koj thiaj tsis kam pab
   peb li?
  Vim li cas koj muab koj ob txhais tes
   zais rau nraum koj nraubqaum?

  12Vajtswv, koj yeej yog peb tus
   vajntxwv thaum chivkeeb los;
  koj yeej tau cawm peb dim ntau zaus los lawm.
  13Koj siv koj lub zog nchav muab
   hiavtxwv faib ua ob sab,
  thiab koj muab tej zaj hauv uas nyob
   hauv hiavtxwv taubhau tsoo ntsoog tas;
  14thiab koj muab Levi-athas lub taubhau tsoo,
  thiab muab nws lub cev coj mus rau
   tej tsiaj tom tiaj suabpuam.
  15Koj tsim muaj tej qhovdej txhawv
   thiab dej cag ntws laub lug;
  thiab koj ua rau tej dej uas ntws
   qhuav tas huv tibsi.
  16Koj yog tus uas tsim kom muaj
   nruab hnub thiab hmo ntuj;
  koj muab lub hnub thiab lub hli tso
   nyias nyob muaj nyias chaw;
  17koj tau cais kom muaj ciam rau lub
   ntiajteb no;
  koj teem kom muaj caij ntuj kub
   thiab muaj caij ntuj no.

  18Tiamsis tus TSWV, nco ntsoov
   hais tias koj cov yeebncuab luag koj plig kawg,
  lawv yog cov neeg uas tsis hwm koj
   thiab txob thuam koj heev.
  19Thov tsis txhob cia koj haivneeg
   uas tas kev cia siab
  poob mus rau lawv cov yeebncuab
   uas siab phem tes;
  thiab txhob muab koj haivneeg uas
   pheej raug luag tsimtxom tso tseg!

  20Nco ntsoov tej uas koj tau nrog peb
   coglus ua ke lawm,
  rau qhov niaj hnub muaj kev yuam
   cai nyob txhua ceskaum uas tsaus ntuj nti hauv
   lub tebchaws no.
  21Thov tsis txhob cia cov neeg uas
   raug luag tsimtxom poob ntsejmuag;
  thov cia cov neeg pluag thiab cov
   neeg txomnyem tau qhuas koj.

  22Vajtswv, cia li sawv los hais koj
   rooj plaub;
  nco ntsoov hais tias cov neeg uas tsis
   hwm koj luag koj plig tas hnub li.
  23Nco ntsoov koj cov yeebncuab tej
   suab qw uas npautaws vog,
  koj cov yeebncuab tej suab qw yeej
   nrov tas hnub tsis ntsiag li.