74

Singx Nzung 74

Daux Gaux Jouh Tin-Hungh Njoux, Maiv Bun Zuqc Win-Wangv Mborqv Deic-Bung Waaic

Aasaapc zoc nyei matv^kin nzung.
  1O Tin-Hungh aah! Meih weic haaix diuc yietc liuz guangc yie mbuo?
   Meih weic haaix diuc qiex jiez meih nyei yungh ciangv nyei ba'gi yungh hnangv cuotv douz-sioux?
  2Tov meih jangx jienv meih loz-hnoi ginv daaih nyei baeqc fingx,
   dongh meih zuoqc nzuonx weic zoux meih ganh nzipc nyei buonc.
   Jangx jienv ⟨Si^on Mbong,⟩ dongh meih yiem jiex nyei dorngx.
  3Tov meih laamx mingh mangc naaiv deix yietc liuz baaic huaang nyei dorngx.
   Win-wangv mietc nzengc yiem singx dinc nyei yietc zungv ga'naaiv.
  4Meih nyei win-wangv yiem meih nyei wuic dorngh qaqv heuc.
   Ninh mbuo cie ninh mbuo ganh nyei geh faaux weic zoux jangx-hoc.
  5Buatc ninh mbuo hnangv mienh yiem lomc
   yaamh bouv hngaqv ndiangx nor.
  6Yiem singx dinc gu'nyuoz yietc zungv diu daaih nyei ndiangx,
   ninh mbuo longc bouv longc zueih mborqv waaic nzengc.
  7Ninh mbuo longc douz buov meih nyei singx dinc njiec taux ndau,
   ninh mbuo bun meih nyei Mengh yiem nyei dorngx maaih uix.
  8Ninh mbuo yiem hnyouv hnamv, “Yie mbuo oix hingh jiex nzengc ninh mbuo.”
   Ninh mbuo ziouc zorqv yiem gormx deic-bung, Tin-Hungh nyei norm-norm wuic dorngh, buov nzengc.
  9Yie mbuo maiv buatc yie mbuo nyei jangx-hoc,
   yaac maiv zengc yietc dauh ⟨douc waac mienh,⟩
   yiem yie mbuo mbu'ndongx yaac maiv maaih haaix dauh hiuv duqv oix zuqc hnangv naaiv nor ndongc haaix lauh.
  10O Tin-Hungh aah! Win-jaa oix huotv ndongc haaix lauh?
   Win-wangv oix yietc liuz gorngv doqc meih nyei mengh fai?
  11Meih weic haaix diuc nyuotv jienv buoz, se meih nyei mbiaauc jieqv buoz.
   Meih weic haaix diuc maiv zorqv buoz yiem la'kuotv sung cuotv daaih mietc ninh mbuo?
  12Mv baac Tin-Hungh aac, yiem loz-hnoi daaih meih zoux yie nyei hungh.
   Meih yiem lungh ndiev zoux gong weic njoux mienh.
  13Meih longc meih nyei domh qaqv zorqv koiv bun nqoi,
   mborqv yiem koiv gu'nyuoz nyei jung-hungh nyei m'nqorngv huv.
  14Meih zienv ⟨Le^wi^aa^taan⟩ nyei m'nqorngv huv,
   yaac zorqv ninh jiu bun yiem deic-bung-huaang nyei hieh zoih nyanc.
  15Meih bun wuom-zingv caux ndoqv nyei wuom liouc cuotv.
   Zanc-zanc maaih wuom liouc jienv nyei ndaaih meih bun nqaai mingh.
  16Lungh hnoi zanc benx meih nyei, lungh muonz zanc yaac meih nyei.
   Meih liuc leiz hlaax caux mba'hnoi.
  17Ndau-beih nyei yietc zungv gapv-jaaix se meih dingc daaih.
   Meih yaac bun maaih haac gueix caux dong gueix.
  18O Ziouv aah! Tov meih jangx jienv win-wangv ndongc haaix huotv meih.
   Mienh hngongx mienh yaac gorngv doqc meih nyei mengh.
  19Maiv dungx zorqv meih nyei norqc nqo nyei maengc jiu bun hieh zoih.
   Tov maiv dungx yietc liuz la'kuqv meih nyei mienh jomc mienh nyei maengc.
  20Tov jangx jienv meih liepc nyei ngaengc waac
   weic zuqc ndau-beih norm-norm hmuangx nyei dorngx maaih zoux doqc
   hoic mienh nyei sic buangv nzengc.
  21Tov maiv dungx bun zuqc zeix nyei mienh zuqc nyaiv.
   Tov bun mienh jomc mienh caux dangx-donx nyei mienh ceng meih nyei mengh.
  22O Tin-Hungh aah! Tov meih jiez daaih maah! Tov weic ganh caengx sic.
   Jangx jienv mienh hngongx mienh hnangv haaix nor ziangh hnoi huotv meih.
  23Maiv dungx la'kuqv meih nyei win-wangv qaqv heuc nyei qiex.
   Se meih nyei win-jaa maiv dingh liouh nyei nauc jienv heuc mbui nyei qiex.