75

Thơ A-sáp - Soạn cho nhạc trưởng Theo điệu: "Xin đừng hủy diệt"

1Chúng con cảm tạ Chúa, Chúa ôi!
Chúng con cảm tạ, kêu cầu Danh Chúa
Và tường thuật các công trình kỳ diệu.
2Khi con tiếp cộng đồng dân chúng,
Con sẽ xin xét xử công minh.
3Khi thế giới và nhân loại đều rúng động
Ta củng cố địa cầu tận nền móng.
4Ta bảo kẻ kiêu căng chớ dại khờ,
Và bảo kẻ ác: mặt mày đừng vênh váo,
5Đừng tự tôn tự đại và ngoan cố.
6Vì hưng thịnh không do bốn hướng thế gian
7Nhưng do Thượng Đế;
Ngài thăng thưởng và hạ bệ.
8Trong tay Ngài có ly rượu nho,
Rượu pha, màu đỏ, bọt sôi trào.
Ngài đổ rượu trên đầu kẻ ác
Họ phải hứng lấy và uống sạch.
9Nhưng con sẽ đời đời vui vẻ,
Con sẽ ca ngợi Thượng Đế nhà Gia-cốp
10“Ta sẽ tiêu diệt bạo lực người gian ác
Và tăng cường sức mạnh người công bình."