75

Vajtswv Yog tus Txiav Txim

  1Vajtswv, peb ua koj tsaug,
   peb ua koj tsaug!
  Peb qhia hais tias koj muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  thiab qhia txog ntau yam txujci
   tseemceeb uas koj tau ua lawm.

  2Vajtswv hais tias, “Kuv teem kom
   muaj ib lub sijhawm cia txiav txim,
  thiab kuv yuav txiav txim kom ncaj ncees.
  3Thaum txhua yam uas muaj sia tshee hnyo
   thiab lub ntiajteb ua zog kais lawm,
  kuv yuav tuav lub ntiajteb kom nyob ruaj khov kho.
  4Kuv hais rau cov neeg uas tsav
   hwjchim kom tsis txhob khavtheeb;
  5kuv txwv kom lawv tsis txhob hais lus khavtheeb.”

  6Kev txiav txim tsis yog yuav tuaj sab
   hnubtuaj lossis sab hnubpoob tuaj,
  thiab tsis yog tuaj sab qaumteb lossis sab qabteb tuaj;
  7tiamsis Vajtswv yog tus uas yuav
   txiav txim ntag,
  nws txiav txim rau qee leej thiab zam txim rau qee leej.
  8Vajtswv tuav rawv ib lub khob ntawm nws txhais tes,
  lub khob ntawd puv nkaus cov cawv
   qab heev uas yog Vajtswv txojkev chim.
  Vajtswv muab hliv los, thiab cov
   neeg siab phem haus zom zaws;
  lawv haus khee hlo hauv qab khob.

  9Tiamsis kuv yuav tsis tseg qhov uas
   hais txog Yakhauj tus Vajtswv,
   lossis hu nkauj qhuas nws.
  10Vajtswv yuav txo cov neeg siab
   phem lub hwjchim kom poob mus,
  tiamsis nws yuav tsa cov neeg ncaj
   ncees lub hwjchim kom siab.