75

Đức Chúa Trời hạ kẻ kiêu ngạo xuống, nhắc người công bình lên

Thơ hát A-sáp làm. Cho thầy nhạc chánh, theo điếu “Chớ phá hủy”
1 Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa;
 Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần:
 Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa.
2 Khi ta đến thì giờ đã định,
 Thì sẽ đoán xét cách ngay thẳng.
3 Đất với dân ở trên đất đều tan chảy;
 Còn ta đã dựng lên các trụ nó. (Sê-la)
4 Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng: Chớ ở cách kiêu ngạo;
 Lại nói cùng kẻ ác rằng: Chớ ngước sừng lên;
5 Chớ ngước sừng các ngươi cao lên,
 Cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi.
6 Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây,
 Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến.
7 Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét:
 Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên.
8 Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén
 Sôi bọt rượu; chén ấy đầy rượu pha,
 Ngài rót nó ra: thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cặn rượu ấy,
 Và uống nó.
9 Song tôi sẽ thuật lại các điều đó luôn luôn,
 Cũng sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
10 Tôi sẽ chặt hết thảy các sừng kẻ ác;
 Còn các sừng của người công bình sẽ được ngước lên.