76

Quyền Năng Ðắc Thắng của Ðức Chúa Trời của Gia-cốp

Thơ của A-sáp

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

  1Ở Giu-đa, ai cũng biết Ðức Chúa Trời;
  Danh Ngài rất cao quý trong I-sơ-ra-ên.
  2Ðền tạm của Ngài ở Sa-lem;
  Nơi Ngài ngự ở Si-ôn.
  3Nơi đó, Ngài bẻ gãy các cung tên,
  Cùng các khiên, gươm đao, và khí giới chiến tranh. (Sê-la)

  4Chúa ôi, Ngài thật là uy nghi lẫm liệt,
  Thật huy hoàng hơn những núi chiến lợi phẩm cao.
  5Những tay anh hùng đã bị tước đoạt hết sạch của cải;
  Chúng đã chìm vào giấc ngủ mê man;
  Chẳng còn một chiến sĩ nào nhấc tay mình lên nổi.
  6Ðức Chúa Trời của Gia-cốp ôi, khi Ngài quở trách,
  Cả ngựa lẫn người cỡi ngựa đều phải ngủ say như chết.

  7Chúa ôi, chỉ một mình Ngài là Ðấng đáng được kính sợ.
  Khi Ngài nổi giận, ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài?
  8Từ thiên cung, Ngài ban truyền phán quyết;
  Khắp đất đều run rẩy và im lặng lắng nghe,
  9Khi Ðức Chúa Trời trỗi dậy để đoán phạt,
  Hầu cứu mọi người khốn khổ khắp thế gian. (Sê-la)
  10Cơn nóng giận của loài người chỉ làm cho Ngài được ca ngợi;
  Còn phần dư lại của cơn giận, Ngài sẽ kiềm tỏa bao vây.
  11Khi đã hứa nguyện, khá làm trọn lời hứa của mình với CHÚA, Ðức Chúa Trời của bạn;
  Hỡi mọi người quanh Ngài, hãy dâng lễ vật lên Ngài, Ðấng đáng kính sợ.
  12Ngài sẽ dẹp hết thái độ kiêu căng của những người quyền thế;
  Tất cả các vua chúa của thế gian đều phải sợ hãi Ngài.