77

Nhắc Lại Những Việc Lạ Lùng của CHÚA và Ðược An Ủi

Thơ của A-sáp

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Giê-đu-thun

  1Tôi cất tiếng kêu cầu Ðức Chúa Trời;
  Tiếng của tôi thấu đến Ðức Chúa Trời, và Ngài đã nghe tôi.
  2Trong ngày hoạn nạn, tôi tìm cầu Chúa;
  Tay tôi cứ giơ lên, chẳng mỏi mệt giữa đêm dài;
  Linh hồn tôi chẳng màng đến những lời người ta an ủi.
  3Tôi nhớ đến Ðức Chúa Trời và bối rối băn khoăn;
  Tôi thở dài và tâm linh tôi dần dần kiệt quệ. (Sê-la)

  4Ngài đã giữ mí mắt con mở ra;
  Con bị hoạn nạn đến nỗi chẳng còn đủ lời để nói.
  5Con nghĩ đến những ngày xa xưa;
  Con nhớ đến những năm rất lâu về trước.
  6Con nhớ lại những bài thánh ca con đã từng hát giữa đêm khuya;
  Lòng con suy gẫm, và tâm linh con cứ ray rứt khôn nguôi.
  7Chẳng lẽ Chúa sẽ bỏ tôi vĩnh viễn sao?
  Chẳng lẽ Ngài sẽ không bao giờ ban ơn trở lại sao?
  8Chẳng lẽ tình thương của Ngài đã ngưng luôn rồi sao?
  Chẳng lẽ lời hứa của Ngài đã chấm dứt vĩnh viễn rồi sao?
  9Chẳng lẽ Ðức Chúa Trời đã quên ban ơn rồi sao?
  Chẳng lẽ Ngài đã giận và đã thu hồi ơn thương xót của Ngài lại rồi sao? (Sê-la)
  10Rồi tôi tự nhủ, “Ðiều đau đớn cho tôi là
  Cánh tay phải của Ðấng Tối Cao không còn phù hộ nữa.”

  11Con sẽ nhớ lại những việc của CHÚA;
  Thật vậy, con sẽ nhớ lại những việc lạ lùng của Ngài trước kia.
  12Con sẽ suy gẫm về những việc diệu kỳ của Ngài,
  Và ngẫm nghĩ về những việc lớn lao của Ngài.
  13Ðức Chúa Trời ôi, đường lối của Ngài thật là thánh thiện;
  Có thần nào vĩ đại như Ðức Chúa Trời của chúng con chăng?
  14Ngài là Ðức Chúa Trời, Ðấng đã làm những việc lạ lùng;
  Ngài đã bày tỏ quyền năng của Ngài cho muôn dân.
  15Ngài đã dùng cánh tay Ngài cứu chuộc con dân Ngài,
  Tức các con cháu của Gia-cốp và Giô-sép. (Sê-la)

  16Ðức Chúa Trời ôi, khi các dòng nước thấy Ngài,
  Khi các dòng nước thấy Ngài, chúng đều kinh hãi;
  Các vực sâu run lên cầm cập;
  17Các tầng mây lật đật đổ mưa;
  Bầu trời phát ra sấm sét ầm ầm;
  Chớp lóe lên sáng rực khắp không trung.
  18Sấm nổ vang rền, quyện trong gió hú;
  Sét nhoáng lên, rực sáng khắp trần gian;
  Trái đất run lập cập và lắc lư chao đảo.
  19Con đường của Ngài chạy ngang qua biển cả;
  Các lối của Ngài xuyên thẳng giữa các dòng cuồng lưu,
  Các dấu chân Ngài chẳng ai biết được.
  20Ngài dẫn dắt con dân Ngài như dẫn dắt một đàn chiên
  Bằng tay của Mô-sê và A-rôn.