77

Lus Nplig Siab Thaum Ntxhov Siab

  1Kuv tsa suab hlo quaj rau Vajtswv;
  kuv tsa suab hlo quaj rau Vajtswv,
   thiab nws hnov kuv lub suab quaj.
  2Thaum kuv muaj kev ntxov siab kuv
   thov tus TSWV;
  kuv tsa tes thov Vajtswv ib hmos kaj
   ntug plaws,
  tiamsis kuv tseem tsis muaj kev kaj
   siab li.
  3Thaum kuv xav txog Vajtswv, kuv
   ntxov siab kawg li;
  thaum kuv lub siab xav txog Vajtswv,
   kuv qaug zog heev.

  4Nws tsis pub kuv tsaug zog ib hmos
   kaj ntug plaws;
  kuv ntxhov siab heev kuv hais tsis
   taus lus li.
  5Kuv xav txog lub caij lub nyoog uas
   dhau mus zuj zus,
  thiab nco txog ntau xyoo uas twb
   dhau los tau ntev lawm.
  6Kuv xav tsheej tag hmo;
  kuv lub siab hais tujtaws li no rau kuv:
  7“Tus TSWV txawm tsis lees yuav peb li los?
  Nws txawm yuav tsis txaus siab rau peb ntxiv li lawm los?
  8Vajtswv tso tseg tsis hlub peb lawm los?
  Nws tej lus cog tseg txawm yuav tsis tiav li los?
  9Puas yog Vajtswv tsis nco qab hlub peb lawm?
  Puas yog nws txojkev chim hloov
   txojkev hlub chaw lawm?”
  10Kuv hais tias, “Yam uas mob kuv
   siab tshaj plaws
  zoo li Vajtswv txawm tsis muaj hwjchim li lawm.”

  11Tus TSWV, kuv yuav nco ntsoov koj
   tej haujlwm uas tseemceeb;
  kuv yuav rov nco txog tej txujci tseemceeb
   uas koj ua yav tas los lawm.
  12Kuv yuav xav txog txhua yam uas
   koj tau ua tas los lawm;
  kuv yuav ua tib zoo xav txog koj tej
   haujlwm uas tseemceeb.

  13Vajtswv, txhua yam uas koj ua,
   yeej yog yam dawbhuv;
  tsis muaj ib tug vajtswv twg uas
   muaj hwjchim cuag koj.
  14Koj yog tus Vajtswv uas ua tau tej
   txujci tseemceeb;
  koj qhia rau ntau haivneeg pom koj
   lub hwjchim.
  15Koj tau siv koj lub hwjchim cawm koj haivneeg
  uas yog Yakhauj thiab Yauxej nkawd cov xeebntxwv.

  16Vajtswv, thaum tej dej pom dheev koj, lawv ntshai koj,
  thiab hiavtxwv qhov tob tob los yeej ntshai koj tshee hnyo.
  17Tej huab ua kom muaj nag los;
  thiab xob nroo nrov nroo ntws saum nruab ntug tuaj;
  thiab xob laim cig liab vog rau txhua qhov.
  18Koj ua rau xob nroo nrov nroo ntws tuaj,
  thiab xob laim cig liab vog thoob lub ntiajteb,
   ua rau lub ntiajteb ua zog koog.
  19Koj mus kev saum tej nthwv dej uas
   ntas nphau nphwv;
  koj tshais ruam hla pes hlo tej dej
   hiavtxwv tob,
  tiamsis tsis pom koj tus neevtaw tsuj
   qhovtwg li.
  20Koj coj koj haivneeg kev ib yam li
   tus tswv yug yaj coj pab yaj
  uas yog Aloos thiab Mauxes nkawd ua ob tug coj.