77

Singx Nzung 77

Kouv Nyei Ziangh Hoc Jangx Taux Tin-Hungh Zoux Jiex Nyei Sic Ziouc Duqv Orn Hnyouv

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ziux Ye^ndu^tun. Aasaapc zoc nyei singx nzung.
  1Yie heuc jienv jouh Tin-Hungh.
   Yie heuc jienv tov, ninh zungv oix muangx yie.
  2Yie zuqc kouv naanc nyei hnoi-nyieqc yie lorz Ziouv,
   yie ziangh muonz sung jienv buoz maiv dingh liouh nyei daux gaux,
   mv baac maiv duqv orn hnyouv.
  3Yie hnamv taux Tin-Hungh ziouc tauv domh qiex.
   Yie jangx taux naaiv deix jauv, haiz hnyouv mau nzengc aqv. Selaa
  4Meih bun yie maiv haih m'njormh.
   Yie hnyouv nzauh kouv haic, zungv maiv haih gorngv waac.
  5Yie hnamv taux jiex daaih nyei hnoi-nyieqc,
   yaac jangx zuqc loz-hnoi nyei hnyangx-daauh.
  6Yie lungh muonz zanc yiem hnyouv hnamv,
   yie yiem hnyouv fei-fangv yaac naaic gaax ganh,
  7“Ziouv oix yietc liuz guangc yie mbuo,
   yietc liuz maiv aengx a'hneiv yie mbuo fai?
  8Ninh yietc liuz maiv aengx hnamv yie mbuo fai?
   Ninh laengz nyei waac yietc liuz yietc seix baac nzengc mi'aqv fai?
  9Tin-Hungh la'kuqv ceix en bun yie mbuo fai?
   Ninh qiex jiez ziouc maiv korv-lienh fai?” Selaa
  10Yie aengx gorngv, “Bun yie hnyouv nzauh nyei se
   Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei mbiaauc jieqv buoz goiv yienc mi'aqv.
  11Yie oix jangx taux Ziouv zoux jiex nyei sic,
   za'gengh oix jangx meih loz-hnoi zoux wuov deix mbuoqc horngh nyei sic.
  12Yie yiem hnyouv buih meih zoux nyei yietc zungv gong,
   yie oix longx-longx nyei hnamv taux meih zoux jiex maaih qaqv nyei sic.
  13O Tin-Hungh aac, meih zoux nyei jauv-louc se cing-nzengc haic,
   maiv maaih haaix dauh zienh ndongc yie mbuo nyei Tin-Hungh hlo.
  14Meih se zoux mbuoqc horngh nyei sic wuov dauh Tin-Hungh.
   Meih yiem maanc fingx mbu'ndongx bun ninh mbuo buatc meih nyei domh qaqv.
  15Meih longc meih nyei qaqv njoux meih nyei mienh,
   se njoux Yaakopv caux Yosepv nyei zeiv-fun. Selaa
  16O Tin-Hungh aac, wuom buatc meih,
   wuom buatc meih wuov zanc ziouc gamh nziex.
   Ndo haic nyei koiv yaac dongz.
  17Mbuonx dox cuotv wuom,
   yiem wuov lungh maaih mba'ong mbui.
   Mba'lingc yaac njapc njapc nyei biei bung.
  18Mba'ong yiem domh nziaaux-zunc mbui cuotv.
   Meih nyei mba'lingc bun lungh ndiev njang nzengc.
   Ndau-beih ndanc dongz nzengc.
  19Meih nyei jauv se yiem koiv jiex,
   meih mingh nyei jauv gan domh wuom mingh,
   mv baac meih nyei zaux-mienv maiv maaih mienh buatc.
  20Meih dorh meih nyei baeqc fingx hnangv goux yungh mienh dorh ba'gi yungh guanh nor,
   yaac bangc Mose caux Aalon nyei buoz dorh.