78

Vajtswv Thiab Nws Haivneeg

  1Kuv haivneeg, nej cia li mloog
   kuv tej lus qhia,
  thiab ua tib zoo mloog tej lus uas kuv hais.
  2Kuv yuav siv tej lus txawj lus ntse hais,
  thiab ua tib zoo qhia tej uas yav tas
   los tsis muaj neeg paub,
  3tej ntawd yog yam uas peb tau hnov
   thiab paub,
  yog tej uas peb cov yawgkoob tau qhia peb lawm.
  4Peb yuav tsis muab tej ntawd zais
   tsis qhia rau peb tej menyuam;
  peb yuav qhia tus TSWV lub hwjchim
   thiab nws tes haujlwm
  uas tseemceeb ib tiam dhau ib tiam thiab tej txujci
   uas nws tau ua tas los lawm.

  5Vajtswv muab kevcai cob rau cov
   Yixalayees;
  thiab muab kaum nqe kevcai cob rau
   Yakhauj cov xeebntxwv.
  Nws samhwm kom peb cov yawgkoob
   muab nws tej kevcai qhia lawv cov menyuam,
  6kom tej xeebntxwv yav tom ntej
   thiaj tau tej ntawd los rau lawv kawm,
  thiab muab qhia rau lawv cov menyuam mus ntxiv.
  7Ua li no lawv thiaj yuav cia siab
   rau Vajtswv
  thiab nco ntsoov tej haujlwm uas
   nws tau ua los lawm,
  thiab niaj hnub coj raws li Vajtswv
   tej lus samhwm.
  8Lawv yuav tsum tsis txhob coj li
   lawv cov yawgkoob
  uas yog neeg ntxeev siab thiab tsis
   mloog lus,
  lawv txojkev cia siab rau Vajtswv
   tsis ruaj tsis khov
  thiab lawv tsis muab siab npuab
   Vajtswv.
  9Cov Efalayees twb muaj hneevnti thiab
   xubvos,
  los tseem cia li khiav hauv tshavrog
   mus lawm thiab.
  10Lawv tsis ceev Vajtswv tej lus
   cog tseg;
  lawv tsis hwm thiab ua raws li Vajtswv txoj kevcai.
  11Lawv tsis nco qab txhua yam uas
   Vajtswv tau ua,
  thiab tej txujci tseemceeb uas nws ua
   rau lawv pom lawm.
  12Vajtswv ua tej txujci ntawd rau lawv
   cov yawgkoob pom,
  thaum lawv taug kev los txog ntawm
   lub tiaj Xau-as hauv tebchaws Iziv.
  13Vajtswv ua rau dej hiavtxwv faib hlo rau ob sab
  thiab coj lawv mus dhau plaws rau sab tim ub;
  Vajtswv ua rau dej sawv ntseg zoo li tej phabntsa.
  14Thaum nruab hnub nws ua ib tauv huab roos lawv,
  thiab hmo ntuj nws ua ib tug nplaim
   hluavtaws cig rau lawv pom kev.
  15Nyob ntawm tiaj suabpuam nws ua
   rau phab pobzeb tawg txua,
  thiab muaj dej txhawv hauv qhov
   uas tob heev los rau lawv haus.
  16Nws ua rau dej txhawv hauv qhov pobzeb tuaj,
   thiab ntws ib yam li tus dej.

  17Tiamsis lawv pheej ua txhaum rau Vajtswv tsis tseg li,
  thiab thaum nyob ntawm tiaj suabpuam,
  lawv tau ntxeev siab rau tus uas
   muaj hwjchim loj kawg nkaus.
  18Lawv txhob txwm sim Vajtswv siab
   thiab thov kom Vajtswv tso mov los rau lawv.
  19Lawv hais lus twm Vajtswv tias,
   “Vajtswv puas muaj cuabkav
  muab tau mov rau peb noj nyob
   ntawm tiaj suabpuam no?
  20Yeej muaj tseeb, Vajtswv ntaus
  pobzeb tawg txua dej txhawv ntws laub lug los;
  tiamsis nws puas muaj cuabkav
   muab tau mov thiab nqaij rau peb noj?”

  21Thaum tus TSWV hnov lawv hais li ntawd,
   nws chim heev rau lawv;
  nws thiaj ua kom muaj nplaim hluavtaws
   tuaj kub nws haivneeg,
  thiab nws txojkev chim tau tawmtsam lawv,
  22rau qhov lawv tsis ntseeg Vajtswv,
  thiab tsis ntseeg hais tias nws muaj
   peevxwm cawm tau lawv dim li.
  23Tiamsis nws hais rau lub ntuj uas
  nyob saud, thiab samhwm kom rooj ntug qhib;
  24nws tso mov saum ntuj los rau lawv,
   yog tso manas saum ntuj los rau lawv noj.
  25Yog li ntawd, lawv thiaj tau noj cov
   timtswv ceebtsheej tej mov,
  thiab Vajtswv muab txhua yam uas
   lawv xav tau rau lawv.
  26Vajtswv tseem ua kom cov cua sab
   hnubtuaj ntsawj tuaj,
  thiab nws siv nws lub hwjchim ua
   kom cov cua sab qabteb ntsawj tuaj;
  27thiab nws tso noog los rau nws
   haivneeg noj,
  cov noog ntawd ntau ib yam li tej
   suabzeb ntawm ntug hiavtxwv;
  28cov noog ntawd los puv rau hauv lub plawv yeej
  thiab ibncig tej tsevntaub uas lawv nyob.
  29Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj
   muaj nqaij noj txaus lawv siab;
  Vajtswv tau muab txhua yam uas lawv xav tau rau lawv.
  30Txawm yog lawv twb npuav rawv
   mov hauv qhov ncauj,
  los lawv tseem pheej tsis txaus siab li,
  31thaum ntawd Vajtswv chim kawg
   rau lawv,
  Vajtswv thiaj tua lawv cov neeg uas muaj zog heev,
  thiab cov Yixalayees tej tub hluas uas zoo heev povtseg.
  32Txawm yog twb muaj tej no los lawv
   tseem ua txhaum qees;
  txawm yog nws ua ntau yam txujci
   rau lawv pom los lawv yeej tsis ntseeg nws li.
  33Yog li ntawd, Vajtswv thiaj ua rau
   lawv txojsia yaj ntshis mus ib yam li ua pa,
  thiab tib ntsais muag xwb lawv lub neej raug puastsuaj tas.
  34Thaum Vajtswv tua lawv ibtxhia lawm,
   cov uas seem thiaj rov los cuag nws;
  lawv thiaj thov Vajtswv thiab hloov dua siab tshiab.
  35Lawv rov nco txog hais tias Vajtswv
   thiaj yog tus uas tiv thaiv lawv,
  thiab tus muaj Hwjchim Loj kawg
   nkaus yog tus uas tau los pab lawv.
  36Tiamsis tej lus lawv hais ntawd,
   yog lus dag xwb;
  tsis muaj ib los uas yog lus tseeb li.
  37Lawv tsis muab siab npuab Vajtswv;
  lawv tsis ua siab ncaj rau Vajtswv tej
   lus uas cog tseg rau lawv.

  38Tiamsis Vajtswv tseem hlub thiab
   tshua nws haivneeg.
  Nws zam lawv tej kev txhaum thiab
   tsis ua kom lawv puastsuaj.
  Muaj ntau zaus Vajtswv tau thim nws txojkev chim
   thiab cheem nws txojkev npautaws.
  39Vajtswv yeej nco ntsoov hais tias
   lawv tsuas yog neeg xwb,
  lawv zoo ib yam li nthwv cua uas
   ntsawj los thiab twb dhau mus lawm.

  40Nyob ntawm tiaj suabpuam lawv
   pheej ntxeev siab rau Vajtswv
  thiab lawv tau ua rau Vajtswv tu siab heev.
  41Lawv pheej sim Vajtswv siab
   ib zaug tas ib zaug tuaj;
  thiab ua rau cov Yixalayees tus
   Vajtswv uas Dawbhuv chim kawg li.
  42Lawv tsis nco qab Vajtswv lub hwjchim loj,
  thiab hnub uas nws cawm lawv dim
   ntawm lawv cov yeebncuab txhais tes,
  43thiab siv nws lub hwjchim loj ua tej
   txujci tseemceeb rau lawv pom
  ntawm lub tiaj nrag Xau-as hauv tebchaws Iziv.
  44Vajtswv muab tej dej hloov ua ntshav,
  thiab ua rau cov neeg Iziv tsis tau dej
   haus li.

  45Nws tso yoov ya los puv nkaus txhua
   qhov tsimtxom cov Iziv,
  thiab tso qav los ua rau lawv lub tebchaws puastsuaj.
  46Thiab tso kooj txomfav los noj
  lawv tej qoobloo hauv lawv tej liaj
   tej teb puastsuaj tas.
  47Nws tseem tso lawg los ntaus lawv
   tej txiv hmab,
  thiab tso te los tua lawv tej txiv
   ncuavpias tuag tas.
  48Nws tso lawg los ntaus lawv tej nyuj,
  thiab tso xoblaim tua lawv tej yaj
   tej tshis tuag tas huv tibsi.
  49Nws tso nws txojkev chim uas nruj tsiv los rau lawv,
  ua rau lawv ntxhov siab kawg; qhov ntawd yog tso
  ib pab timtswv ceebtsheej coj txojkev tuag los rau lawv.
  50Vajtswv yeej tsis cheem nws txojkev
   chim lossis tsis txuag lawv siav li,
  tiamsis nws tso kab mob aws los rau lawv tuag tas.
  51Nws tua cov Iziv txhua yim tus tub hlob tuag coob heev.

  52Ces nws coj nws haivneeg tawm los
   ib yam li tus tswv yug yaj,
  thiab coj lawv kev los hla tiaj suabpuam.
  53Nws coj lawv los kaj siab lug,
   thiab tsis ntshai dabtsi li;
  tiamsis dej hiavtxwv nphau nphwv
   los npog lawv cov yeebncuab.
  54Nws coj lawv los rau hauv nws lub
   tebchaws dawbhuv,
  thiab los nyob saum tej roob uas nws
   ntaus yeej lawm.
  55Nws muab lwm haivneeg ntiab tawm
   khiav thaum nws coj nws haivneeg los nyob;
  nws muab lub tebchaws faib rau txhua xeem Yixalayees
  thiab muab lawv tej vaj tej tsev rau nws haivneeg nyob.

  56Tiamsis lawv tseem ntxeev siab rau
  Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  thiab lawv pheej sim nws siab tsis tseg.
  Lawv tsis mloog Vajtswv tej lus samhwm li;
  57lawv ntxeev siab thiab tsis muab
   siab npuab Vajtswv,
  ib yam li lawv cov yawgkoob, lawv
   zoo li xibxub nkhaus uas siv tsis tau lawm.
  58Lawv ua rau Vajtswv chim kawg,
   vim lawv tej chaw teev dab,
  thiab lawv ua rau Vajtswv npautaws
   heev vim lawv pe mlom.
  59Vajtswv chim heev thaum nws pom tus mlom ntawd,
  yog li ntawd, nws thiaj tso nws
   haivneeg tseg tsis quavntsej lawv lawm.

  60Vajtswv muab nws lub tsevntaub hauv Silaus
  uas nws nrog peb nyob ntawd tso tseg lawm.
  61Nws cia peb cov yeebncuab tuaj
   txeeb tau lub Phijxab
  uas ntim Vajtswv tej uas cog tseg,
   yog lub cim
  ntawm Vajtswv lub hwjchim thiab
   lub tshwjchim uas ci ntsa iab.
  62Nws chim heev rau nws haivneeg,
  nws thiaj cia lawv cov yeebncuab tuaj tua lawv.
  63Lawv cov tub hluas tuag tas rau hauv tshavrog,
   tsis muaj leejtwg yuav lawv tej txhais li.
  64Cov povthawj raug luag tua tuag tas,
   thiab luag tsis pub lawv cov pojniam quaj nyiav li.

  65Thaum kawg tus TSWV thiaj sawv
   tsees ib yam li tus uas tsim nruab dabntub,
  nws zoo ib yam li tug txivneej uas
   haus cawv ua rau nws muaj zog.
  66Nws ua rau nws cov yeebncuab swb kiag,
  thiab thim plhawv rov qab poob
   ntsejmuag mus ibtxhis li lawm.
  67Tiamsis nws tsis lees paub Yauxej
   cov xeebntxwv, Vajtswv tsis xaiv xeem Efalayees;
  68tiamsis Vajtswv xaiv xeem Yudas,
  thiab lub Roob Xi-oos uas nws hlub tshaj plaws.
  69Nws tsim nws lub Tuamtsev zoo li
   nws lub tsev uas nyob saum ntuj;
  nws ua lub tsev ntawd ruaj ib yam li
   lub ntiajteb uas nyob ruaj khov mus ibtxhis.

  70Nws xaiv Daviv uas yog nws tus tubtxib;
   nws coj Daviv tawm hauv tshav zaub
  71qhov chaw uas Daviv zov Daviv pab yaj los,
  thiab muab Daviv tsa ua vajntxwv kav cov Yixalayees,
  Daviv yog tus tub yug yaj uas saib Vajtswv haivneeg.
  72Daviv muaj lub siab dawb paug saib xyuas lawv,
  thiab nws muaj tswvyim zoo coj tau lawv.