78

Singx Nzung 78

Tin-Hungh Dorh Ninh Nyei Baeqc Fingx Maiv Gunv Ninh Mbuo Maiv Ziepc Zuoqv

Aasaapc zoc nyei matv^kin nzung.
  1O yie nyei baeqc fingx aah! Meih mbuo oix zuqc muangx yie njaaux nyei jauv,
   oix zuqc baeng m'normh muangx yie nyei nzuih gorngv nyei waac.
  2Yie oix gorngv waac-beiv,
   yaac oix gorngv cuotv loz-hnoi gem jienv nyei sic.
  3Se yie mbuo duqv haiz duqv hiuv nyei jauv,
   dongh yie mbuo nyei ong-taaix gorngv mbuox yie mbuo nyei sic.
  4Yie mbuo maiv zorqv naaiv deix sic bingx yie mbuo nyei dorn-jueiv,
   zungv oix mbuox jiex mingh wuov doic.
  Oix gorngv Ziouv zoux puix duqv ceng nyei sic,
   yaac gorngv taux ninh nyei qaqv
   caux ninh zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  5Ninh yiem Yaakopv nyei zeiv-fun mbu'ndongx liepc leiz-nyeic,
   yiem I^saa^laa^en njiec lingc,
  dongh ninh hatc yie mbuo nyei ong-taaix
   oix zuqc njaaux ninh mbuo nyei fun-faqv,
  6weic bun nqa'haav wuov doic zeiv-fun, dongh maiv gaengh cuotv seix wuov deix, hiuv duqv
   ziouc nzipc jienv gorngv mbuox ninh mbuo ganh nyei dorn-jueiv zeiv-fun.
  7Hnangv naaic ninh mbuo ziouc kaux Tin-Hungh maaih lamh hnamv dorngx,
   yaac maiv la'kuqv Tin-Hungh zoux nyei sic,
   mv baac ei jienv ninh nyei leiz-latc zoux.
  8Ninh mbuo ziouc maiv hnangv ninh mbuo nyei ong-taaix nor,
   dongh hnyouv ngaengc faanv lunc wuov doic mienh.
  Wuov doic mienh maiv kaux wuonv Tin-Hungh,
   ninh mbuo nyei hnyouv yaac maiv ziepc zuoqv gan Tin-Hungh.
  9E^faa^im Mienh nanv jienv juang-zinx forng-cang,
   mv baac taux mborqv jaax nyei hnoi-nyieqc tuix nqaang nzuonx.
  10Ninh mbuo maiv ei Tin-Hungh liepc nyei ngaengc waac,
   yaac maiv kangv gan ninh nyei leiz-latc.
  11Ninh mbuo la'kuqv ninh zoux jiex nyei sic,
   caux ninh bun ninh mbuo buatc jiex wuov deix mbuoqc horngh nyei sic.
  12Yiem I^yipv Deic-Bung, So^an nyei ndau-baengh,
   Tin-Hungh dorng jienv ninh mbuo nyei ong-taaix zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  13Ninh zorqv koiv bun nqoi, bun ninh mbuo jiex mingh,
   aengx bun wuom ndui jienv hnangv zingh laatc nor.
  14Lungh hnoi zanc ninh longc mbuonx,
   ziangh muonz longc douz nyei njang dorh ninh mbuo.
  15Ninh yiem deic-bung-huaang mborqv mbaaix la'bieiv,
   bun wuom camv-camv nyei ninh mbuo hopv,
   hnangv yiem ndo haic nyei dorngx cuotv.
  16Ninh bun wuom yiem la'bieiv mbeux cuotv benx ndoqv,
   bun wuom liouc njiec hnangv ndaaih nor.
  17Mv baac ninh mbuo corc baamz zuiz dorngc Tin-Hungh.
   Ninh mbuo yiem deic-bung-huaang ngaengc jienv Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh.
  18Ninh mbuo yiem hnyouv duqv-eix seix Tin-Hungh,
   ngaengc jienv ceuv ninh mbuo ngorc oix nyanc nyei ga'naaiv.
  19Ninh mbuo gorngv doqc Tin-Hungh ziouc gorngv,
   “Yiem naaiv deic-bung-huaang
   Tin-Hungh haih bun nyanc hopv fai?”
  20Ninh mborqv la'bieiv-zorng bun wuom baetv cuotv,
   wuom liouc mingh benx ndoqv buangv mienz nzengc.
  Ninh aengx haih ceix laangh ziqc
   fai lorz orv juang ninh nyei baeqc fingx fai?
  21Ziouv muangx haiz ninh mbuo nyei waac ziouc qiex jiez haic.
   Ninh longc douz buov Yaakopv nyei zeiv-fun.
   Ninh yietc zei gauh fatv qiex jiez I^saa^laa^en Mienh,
  22weic zuqc ninh mbuo maiv sienx Tin-Hungh
   yaac maiv kaux ninh nyei njoux en.
  23Mv baac ninh hatc lungh,
   yaac koi nqoi lungh gaengh.
  24Ninh bun ⟨maa^naa⟩ duih njiec bun ninh nyei baeqc fingx nyanc,
   yaac bun lungh nyei laangh ziqc ninh mbuo.
  25Baamh mienh duqv nyanc fin-mienh nyei laangh ziqc,
   Tin-Hungh bun ninh mbuo duqv nyanc hopv bungx-zuoqc.
  26Tin-Hungh bun dong bung nyei nziaaux yiem wuov lungh buonc daaih,
   aengx longc ninh nyei qaqv dorh naamh bung nyei nziaaux cuotv daaih.
  27Ninh bun orv njiec ndongc nie-mbung camv,
   se bun norqc ndaix daaih ndongc saa-ziou camv.
  28Ninh bun norqc ndortv njiec ninh mbuo nyei ciangv mbu'ndongx,
   huing gormx ninh mbuo nyei ndopv-liuh.
  29Ninh mbuo ziouc nyanc yaac nyanc duqv beuv.
   Tin-Hungh ziux ninh mbuo ngorc nyanc nyei ceix bun ninh mbuo.
  30Mv baac ninh mbuo nyanc ngorc nyei ga'naaiv maiv gaengh gaux,
   corc yiem jienv ninh mbuo nyei nzuih nyei ziangh hoc,
  31Tin-Hungh qiex jiez! haic ninh mbuo,
   ninh yiem ninh mbuo mbu'ndongx daix ninh mbuo gauh henv jiex nyei mienh,
   mborqv baaic I^saa^laa^en nyei mienh lunx mienh.
  32Maiv gunv maaih naaiv deix sic,
   ninh mbuo corc baamz zuiz.
  Maiv gunv ninh zoux naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic,
   ninh mbuo maiv sienx kaux ninh.
  33Ninh ziouc zoux bun ninh mbuo setv mueiz nyei hnoi-nyieqc maiv lamh longc,
   bun ninh mbuo setv mueiz nyei hnyangx-daauh zuqc domh heiv sic.
  34Tin-Hungh daix ninh mbuo nyei ziangh hoc ninh mbuo ziouc lorz ninh aqv.
   Ninh mbuo goiv hnyouv, qaqv lorz Tin-Hungh.
  35Ninh mbuo jangx zuqc Tin-Hungh se ninh mbuo nyei ⟨La'bieiv.⟩
   Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh dongh Zuoqc Ninh Mbuo Wuov Dauh.
  36Ninh mbuo longc nzuih gorngv waac-gaam ceng ninh,
   yaac longc mbietc gorngv-baeqc nduov ninh hnangv.
  37Ninh mbuo maiv liepc dingc hnyouv kaux ninh,
   yaac maiv ziepc zuoqv nyei ei jienv ninh laengz nyei ngaengc waac.
  38Mv baac ninh corc korv-lienh ninh mbuo,
   guangc ninh mbuo nyei zuiz,
   yaac maiv mietc ninh mbuo.
  Ninh qiex jiez mv baac ninh nyienz jienv ziex nzunc.
   Ninh zatv jienv ga'qiex, maiv nouz taux daauh.
  39Ninh jangx ninh mbuo kungx benx haih daic nyei baamh mienh,
   yaac hnangv gorng nziaaux nor, buonc mingh maiv nzuonx.
  40Yiem deic-bung-huaang ninh mbuo ngaengc ninh ndongc wuov camv,
   yiem ndau-huaang ninh mbuo bun ninh hnyouv mun.
  41Ninh mbuo seix ninh yietc nzunc jiex yietc nzunc.
   Ninh mbuo cuoqv I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
  42Ninh mbuo maiv jangx ninh nyei domh qaqv,
   fai zuoqc ninh mbuo leih ndutv win-wangv nyei hnoi,
  43dongh yiem I^yipv ninh zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc,
   se yiem So^an Ndau-Baengh zoux nyei sic.
  44Ninh zorqv ninh mbuo nyei ndaaih goiv benx nziaamv,
   ninh mbuo nyei ndoqv zungv maiv haih hopv.
  45Ninh bun mungz faanv daaih hoic,
   aengx bun gaengv hoic ninh mbuo kouv.
  46Ninh zorqv ninh mbuo nyei gaeng-zuangx bun jopv-nyeic lunx,
   yaac zorqv ninh mbuo ndortv qaqv duqv daaih nyei buonc bun domh jopv-nyeic hoic.
  47Ninh bun borqc mborqv waaic ninh mbuo nyei a'ngunc hmei,
   yaac longc sorng hoic waaic ninh mbuo nyei ngongh nyorx ndiangx.
  48Ninh zorqv ninh mbuo nyei ngongh bun borqc mborqv,
   aengx bun ninh mbuo nyei ba'gi yungh guanh zuqc mba'ong piqv.
  49Ninh nyei ga'qiex biuih cuotv, ninh qiex jiez haic, nouz haic, bun ninh mbuo zuqc ciouv nyei sic,
   bun ninh mbuo zuqc guanh zoux mietc nyei fin-mienh.
  50Ninh liuc leiz ziangx bun qiex jiez nyei jauv cuotv.
   Ninh maiv liouh ninh mbuo nyei maengc,
   zungv jiu bun ninh mbuo butv domh wuon-baengc.
  51Yiem I^yipv ninh daix mouz dauh dorn-la'gauv,
   se Haam nyei dauh dauh zeiv-fun nyei daauh toi dorn.
  52Nqa'haav ninh dorh ninh nyei baeqc fingx cuotv daaih hnangv ba'gi yungh.
   Ninh dorh ninh mbuo jiex deic-bung-huaang hnangv yungh guanh nor.
  53Ninh dorh longx ninh mbuo, ninh mbuo ziouc maiv gamh nziex,
   mv baac koiv nyei wuom yiemx daic ninh mbuo nyei win-wangv.
  54Ninh dorh ninh mbuo mingh taux ninh cing-nzengc deic-bung nyei gapv-jaaix dorngx,
   taux ninh nyei mbiaauc jieqv buoz duqv daaih nyei mbong.
  55Ninh zunc fingx-fingx mienh yiem ninh nyei wuov ndaangc maengx cuotv mingh.
   Ninh ndorqc ndau bun nqoi weic benx ninh mbuo nzipc nyei buonc,
   yaac bun fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh yiem jienv ninh mbuo nyei ndopv-liuh.
  56Mv baac ninh mbuo corc seix yaac ngaengc jienv Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh,
   maiv ei jienv ninh nyei leiz-latc zoux.
  57Daaux nzuonx ninh mbuo ngaengc hnangv ninh mbuo nyei ong-taaix, maiv ziepc zuoqv nyei zoux.
   Ninh mbuo goiv yienc hnangv juang-zinx nor ngau.
  58Ninh mbuo ceix ⟨yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx⟩ cuoqv ninh qiex jiez haic.
   Laaix ninh mbuo zoux miuc-fangx, cuoqv ninh hanc haic ninh mbuo.
  59Tin-Hungh muangx haiz ziouc qiex jiez! haic,
   guangc nzengc I^saa^laa^en Mienh aqv.
  60Yiem Silo, Tin-Hungh guangc ninh nyei ndopv-liuh yiem nyei dorngx,
   se ninh yiem baamh mienh mbu'ndongx corng nyei ndopv-liuh.
  61Ninh zorqv ninh nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ jiu bun mienh caangv mingh,
   bun ninh nyei njang-laangc yiem win-wangv nyei buoz-ndiev.
  62Ninh qiex jiez haic ninh nzipc nyei baeqc fingx,
   ziouc jiu bun ninh mbuo zuqc nzuqc ndaauv daix.
  63Douz mietc nzengc ninh mbuo nyei houh saeng,
   ninh mbuo nyei sieqv lorz maiv duqv jaa dorng.
  64Ninh mbuo nyei sai mienh zuqc nzuqc ndaauv daix,
   ninh mbuo nyei auv-guaav maiv haih nzauh nyiemv.
  65Wuov zanc Ziouv nyie hnangv mienh m'njormh mingh nyie daaih nor,
   ninh heuc mbui hnangv mienh henv mienh hopv diuv heuc nor.
  66Ninh mborqv ninh nyei win-wangv tuix nzuonx,
   bun ninh mbuo yietc liuz zuqc nyaiv.
  67Ninh nqemh Yosepv nyei zeiv-fun,
   ninh yaac maiv ginv E^faa^im Fingx.
  68Mv baac ninh ginv Yu^ndaa Fingx,
   ninh hnamv nyei se ⟨Si^on Mbong.⟩
  69Ninh ceix ninh nyei singx dinc hnangv hlang haic nyei lungh,
   yaac hnangv ninh liepc yietc liuz yiem nyei ndau-beih.
  70Ninh ginv ninh nyei bou, Ndaawitv,
   yiem ba'gi yungh ciangv dorh ninh cuotv daaih.
  71Ndaawitv goux dorh jienv dorn nyei ba'gi yungh nyeiz wuov zanc,
   Tin-Hungh heuc ninh daaih goux ninh nyei baeqc fingx, Yaakopv nyei zeiv-fun,
   se Tin-Hungh nzipc nyei buonc, I^saa^laa^en Mienh,
   hnangv goux ba'gi yungh nor.
  72Ndaawitv longc hnyouv zingx nyei goux ninh mbuo,
   yaac longc cong-mengh dorh ninh mbuo.