78

Aê Diê Atăt Gai Phung Ƀuôn Sang Ñu

Klei Y-Asap mtô mjuăt.
  1Ơ phung ƀuôn sang kâo, dôk hmư̆ bĕ klei kâo mtô;
   mđing bĕ knga diih kơ asăp blŭ mơ̆ng ƀăng êgei kâo.
  2 Kâo srăng ha ƀăng êgei blŭ klei bi hriêng;
   kâo srăng hưn klei hgăm mơ̆ng ênuk đưm,
  3klei hmei hmư̆ leh anăn thâo leh,
   klei phung ama hmei yăl dliê leh.
  4Hmei amâo srăng mdăp ôh klei anăn kơ phung anak hmei,
   ƀiădah hmei srăng hưn kơ phung găp djuê êdei bruă prŏng Yêhôwa ngă,
   klei myang ñu leh anăn bruă yuôm bhăn ñu ngă leh.
  5Kyuadah ñu mjing leh sa klei hưn hlăm phung Yakôp,
   ñu brei sa klei bhiăn kơ phung Israel,
   leh anăn ñu mtă phung ama drei brei mtô klei anăn kơ phung anak digơ̆.
  6Čiăng kơ phung găp djuê êdei dưi thâo klei bhiăn anăn,
   kơ phung anak arăng srăng kkiêng,
  brei diñu hưn kơ phung anak čô diñu msĕ mơh.
   7Čiăng kơ diñu čang hmăng kơ Aê Diê,
  leh anăn amâo wơr bĭt ôh bruă Aê Diê ngă,
   ƀiădah djă pioh klei ñu mtă,
  8leh anăn čiăng kơ diñu amâo jing msĕ si phung aê diñu ôh,
   găp djuê amâo thâo đup gưt leh anăn khăng kŏ,
  găp djuê mâo ai tiê amâo kjăp
   leh anăn mngăt amâo sĭt suôr hŏng Aê Diê ôh.

  9Phung Êphraim mâo leh hna mnah bi blah,
   ƀiădah wir kdŭn đuĕ hlăm hruê bi blah.
  10Diñu amâo djă pioh ôh klei Aê Diê bi mguôp,
   leh anăn hngah êbat tui si klei bhiăn Aê Diê.
  11Diñu wơr bĭt bruă Aê Diê ngă,
   leh anăn bruă yuôm bhăn Aê Diê bi êdah leh kơ diñu.
  12 Ti anăp phung aê diñu Aê Diê ngă leh bruă yuôm bhăn,
   hlăm čar Êjip, hlăm dliê Sôan.
  13 Ñu bi kah êa ksĭ leh anăn brei diñu găn;
   ñu brei êa dôk msĕ si mtih.
  14 Êjai hruê ñu atăt digơ̆ hŏng knam,
   leh anăn jih mlam hŏng pui mngač.
  15 Ñu blah boh tâo hlăm kdrăn tač,
   leh anăn brei diñu mnăm êa lu msĕ si mơ̆ng akŏ êlam.
  16Ñu bi kbiă êa hnoh mơ̆ng boh tâo,
   leh anăn brei êa đoh msĕ si êa krông.

  17Ƀiădah diñu ăt ngă soh hŏng Aê Diê lu hĭn,
   bi kdơ̆ng hŏng Pô Ti Dlông Hĭn hlăm kdrăn tač.
  18 Diñu čŏng lông dlăng Aê Diê hlăm ai tiê diñu,
   hŏng klei diñu akâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă čiăng bi hrăp klei êpa diñu.
  19Diñu blŭ bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê, lač,
   “Dưi mơ̆ Aê Diê mkra jhưng ƀơ̆ng huă hlăm kdrăn tač?
  20Ñu čăm boh tâo, snăn êa đoh kơ tač,
   leh anăn êa hnoh dlai.
  Dưi mơ̆ ñu brei kpŭng?
   Dưi mơ̆ Ñu brei čĭm kơ phung ƀuôn sang ñu?”

  21Tơdah Yêhôwa hmư̆, ñu ngêñ;
   ñu răm pui čiăng ngă kơ phung Yakôp,
   leh anăn đĭ ai ăl kơ phung Israel;
  22kyuadah diñu amâo mâo klei đăo kơ Aê Diê ôh,
   leh anăn amâo knang ôh kơ klei myang klei gơ̆ bi mtlaih.
  23Ăt gơ̆ mtă kơ phung knam ti dlông,
   leh anăn pŏk ƀăng bhă phung adiê;
  24 Gơ̆ brei mana lĕ msĕ si êa hjan jing mnơ̆ng diñu ƀơ̆ng,
   gơ̆ brei mdiê mơ̆ng adiê.
  25Phung mnuih ƀơ̆ng leh kpŭng phung dĭng buăl jăk,
   Aê Diê mơĭt kơ diñu mnơ̆ng ƀơ̆ng huă êbeh dlai.
  26Ñu brei angĭn mơ̆ng adiê thut mơ̆ng ngŏ;
   leh anăn hŏng klei myang ñu, ñu gai angĭn thut mơ̆ng dhŭng.
  27Ñu brei čĭm lĕ msĕ si hjan, lu msĕ si ƀruih lăn,
   čĭm mâo siap, lu msĕ si čuah hlăm êa ksĭ.
  28Ñu brei čĭm anăn lĕ ti krah anôk diñu jưh,
   jŭm gah găn sang čhiăm diñu dôk.
  29Snăn diñu ƀơ̆ng tơl hrăp trei;
   kyuadah Aê Diê brei ya mnơ̆ng diñu tluh.
  30Ƀiădah klei diñu tluh ka hrăp ôh,
   êjai mnơ̆ng diñu ƀơ̆ng ăt dôk hlăm ƀăng êgei diñu,
  31Aê Diê đĭ ai ăl kơ diñu,
   bi mdjiê phung ktang hĭn,
   leh anăn ñu bi rai phung êkei Israel jăk hĭn.
  32Wăt tơdah jih klei anăn truh dưn, diñu ăt ngă soh;
   wăt tơdah bruă yuôm bhăn Aê Diê ngă, phung Israel amâo đăo ôh.
  33Snăn Aê Diê bi luč hruê diñu msĕ si êwa,
   leh anăn thŭn diñu ruê̆ hlăm klei huĭ snăk.

  34Tơdah Aê Diê bi mdjiê diñu, snăn diñu lŏ tui duah Aê Diê;
   diñu kmhal kơ klei soh, leh anăn duah Aê Diê hŏng jih ai tiê.
  35Diñu hdơr kơ Aê Diê jing Boh Tâo diñu,
   Aê Diê Pô Ti Dlông Hĭn jing Pô bi tui diñu.
  36Ƀiădah kƀông diñu blŭ myâo mă,
   leh anăn êlah diñu luar kơ gơ̆.
  37Ai tiê diñu amâo suôr tliêr ôh hŏng Aê Diê,
   kăn diñu dôk sĭt suôr rei hŏng klei Aê Diê bi mguôp.
  38Ƀiădah Aê Diê jing pô thâo pap, ñu pap brei klei wê diñu,
   leh anăn amâo bi rai diñu ôh.
  Lu bliư̆ ñu kơ̆ng hĕ klei ñu ăl,
   leh anăn amâo mčhur jih klei ñu ngêñ ôh.
  39Aê Diê hdơr kơ diñu jing knŏng kđeh,
   sa êwa angĭn găn leh anăn amâo lŏ hriê ôh.

  40Lu bliư̆ diñu bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê hlăm anôk dliê êhŏng,
   lu bliư̆ diñu bi ênguôt Aê Diê hlăm kdrăn tač!
  41Diñu lŏ lông dlăng Aê Diê nanao,
   leh anăn bi mngal Pô Doh Jăk Israel.
  42Diñu amâo hdơr ôh klei myang Aê Diê,
   ti hruê Aê Diê bi mtlaih diñu mơ̆ng pô roh,
  43hruê Aê Diê ngă klei bi knăl hlăm čar Êjip,
   leh anăn bruă yuôm bhăn hlăm dliê Sôan.
  44 Ñu mbliư̆ êa krông digơ̆ jing êrah;
   snăn digơ̆ amâo dưi mnăm êa hnoh digơ̆ ôh.
  45 Ñu mơĭt ruê ti krah digơ̆ brei bi rai digơ̆;
   wăt ñu mơĭt ajĭk bi luč digơ̆.
  46 Ñu jao mdiê digơ̆ kơ hluăt ƀơ̆ng,
   boh mơ̆ng bruă digơ̆ kơ ktuôp ƀơ̆ng.
  47 Ñu bi rai phŭn boh kriăk ƀâo digơ̆ hŏng pliêr,
   wăt ana kyâo sikamôr hŏng pliêr mơh.
  48Ñu jao êmô digơ̆ brei pliêr bi rai,
   leh anăn brei kmlă ngă kơ biăp digơ̆.
  49Ñu tuh klei ăl ktang kơ digơ̆, klei ngêñ, klei čôñ, leh anăn klei rŭng răng,
   ñu tiŏ nao phung dĭng buăl bi rai.
  50Ñu mkra êlan kơ klei ñu ăl;
   ñu amâo bi mtlaih mngăt digơ̆ mơ̆ng klei djiê ôh,
   ƀiădah bi mdjiê digơ̆ hŏng klei ruă tưp.
  51 Ñu bi mdjiê jih jang anak êkei kkiêng tal êlâo hlăm čar Êjip,
   jing phŭn găp djuê digơ̆ hlăm sang čhiăm Y-Čam.
  52 Hlăk anăn ñu atăt phung ƀuôn sang ñu leh anăn
   gai digơ̆ hlăm kdrăn tač msĕ si phung biăp.
  53 Ñu atăt digơ̆ hŏng klei hơĭt čiăng kơ digơ̆ amâo huĭ ôh;
   êjai êa ksĭ guôm hĕ phung roh digơ̆.

  54 Ñu atăt digơ̆ kơ anôk doh jăk ñu,
   truh ti čư̆ kngan hnuă ñu mă leh.
  55 Ñu suôt lu găp djuê ti anăp digơ̆,
   ñu bi mbha čar kơ digơ̆ jing ngăn dưn,
   leh anăn brei phung găp djuê Israel dôk hlăm sang čhiăm digơ̆.
  56 Ƀiădah phung Israel lông dlăng Aê Diê,
   leh anăn bi kdơ̆ng hŏng Pô Ti Dlông Hĭn;
   leh anăn amâo tui hlue ôh klei Aê Diê mtrŭn.
  57Digơ̆ kdŭn leh anăn lhiăr msĕ si phung aê digơ̆;
   digơ̆ wê msĕ si hna jhat.
  58Diñu mngal brei Yêhôwa ăl kyua anôk dlông diñu ngă,
   diñu brei ñu trih kyua rup yang krah diñu.
  59Tơdah Aê Diê hmư̆ klei anăn ñu bŏ hŏng klei ngêñ;
   ñu bi êmut kheh kơ phung Israel.
  60 Ñu lui hĕ anôk ñu dôk ti ƀuôn Silô,
   sang čhiăm ñu dôk ti krah phung mnuih.
  61 Ñu jao klei ktang ñu kơ klei jing hlŭn,
   leh anăn klei guh kơang ñu kơ kngan pô roh.
  62Ñu jao phung ƀuôn sang ñu kơ đao gưm,
   ñu tuh klei ñu ngêñ kơ phung ngăn dưn ñu.
  63Pui ƀơ̆ng phung êkei hlăk ai digơ̆;
   leh anăn phung mniê êra hrông digơ̆ amâo mâo klei mmuñ bi kuôl ôh.
  64Phung khua ngă yang digơ̆ lĕ hŏng đao gưm;
   leh anăn phung mniê djiê ung digơ̆ amâo dưi čŏk hia ôh.

  65Hlăk anăn Khua Yang mdih msĕ si mnuih mdih pĭt,
   msĕ si sa čô jhŏng ktang ur kyua kpiê ngă kơ ñu.
  66Ñu prah prŭng phung roh ñu;
   ñu bi hêñ digơ̆ hlŏng lar.
  67Ñu hngah sang čhiăm Y-Yôsep,
   leh anăn amâo ruah ôh găp djuê Êphraim.
  68Ƀiădah ñu ruah găp djuê Yuđa,
   čư̆ Siôn, anôk ñu khăp.
  69Ñu ngă adŭ doh jăk ñu msĕ si anôk ti dlông,
   msĕ si lăn ala ñu bi kjăp hlŏng lar.
  70 Ñu ruah Y-Đawit, dĭng buăl ñu,
   ñu iêu gơ̆ mơ̆ng war biăp;
  71ñu mă gơ̆ mơ̆ng biăp ana dôk bi mam gơ̆ kiă,
   čiăng kơ gơ̆ jing mgăt biăp kơ phung Yakôp, phung ƀuôn sang ñu,
   leh anăn phung Israel ngăn dưn ñu.
  72Y-Đawit jing mgăt biăp diñu hŏng ai tiê ênuah,
   leh anăn atăt diñu hŏng kngan mbruă.