79

Lời Than Khóc Vì Giê-ru-sa-lem Bị Hủy Phá và Lời Cầu Nguyện

Xin Chúa Cứu Giúp

Thơ của A-sáp

  1Ðức Chúa Trời ôi, các dân ngoại đã vào sản nghiệp của Ngài;
  Chúng đã làm ô uế đền thánh Ngài;
  Chúng đã biến Giê-ru-ra-lem thành một nơi đổ nát điêu tàn.
  2Chúng đã ban thây các tôi tớ Ngài làm thức ăn cho chim trời,
  Trao xác các thánh đồ của Ngài cho các thú hoang trên đất.
  3Chúng đã làm máu họ chảy ra như nước quanh Giê-ru-sa-lem,
  Và chẳng ai chôn cất họ.
  4Chúng con đã thành đối tượng để những kẻ lân bang sỉ nhục,
  Ðể những kẻ chung quanh mỉa mai và chế nhạo.

  5Còn bao lâu nữa, CHÚA ôi? Chẳng lẽ Ngài sẽ giận chúng con đến đời đời sao?
  Cơn ghen tức của Ngài há không bùng lên như lửa hừng sao?
  6Xin trút cơn giận của Ngài trên các dân không nhìn biết Ngài,
  Và trên các nước không chịu cầu khẩn danh Ngài,
  7Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp,
  Và làm cho chỗ ở của ông ta ra hoang phế.

  8Xin Ngài đừng nhớ đến tội lỗi của tổ tiên chúng con mà quy tội trên chúng con;
  Nguyện lòng thương xót của Ngài mau đến với chúng con,
  Vì chúng con đang cực kỳ khốn khổ.
  9Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng con,
  Vì vinh hiển của danh Ngài, xin giúp đỡ chúng con;
  Vì cớ danh Ngài, xin giải thoát chúng con và tha thứ tội lỗi chúng con.
  10Sao các dân ngoại có thể nói rằng, “Ðức Chúa Trời của chúng nó đâu rồi?”
  Cầu xin Ngài báo trả những kẻ đã làm đổ máu các tôi tớ Ngài,
  Ngay trước mắt chúng con, để các dân đều biết.

  11Nguyện tiếng rên siết của những người bị giam cầm thấu đến trước mặt Ngài;
  Xin dùng quyền năng lớn lao của Ngài bảo vệ những người đang bị đày đọa đến chết.
  12Chúa ôi, xin báo trả vào lòng những kẻ lân bang của chúng con gấp bảy lần
  Những điều ô nhục mà chúng đã làm nhục Ngài,
  13Ðể chúng con, con dân Ngài, bầy chiên của đồng cỏ Ngài, sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi,
  Ðể chúng con sẽ thuật lại những gì chúng con ca ngợi Ngài cho mọi thế hệ về sau.