79

Quốc gia than khóc về Giê-ru-sa-lem

Bài ca của A-sáp.

  1Thượng Đế ôi, các dân đã chống nghịch lại dân được chọn lựa của Ngài.
   Chúng đã làm dơ bẩn đền thánh Ngài,
   biến Giê-ru-sa-lem ra nơi hoang tàn.
  2Chúng đã ném xác các đầy tớ Ngài làm thức ăn cho chim trời;
   quăng thây kẻ thờ phụng Ngài làm mồi cho dã thú.
  3Chúng đổ huyết chảy lênh láng như nước quanh Giê-ru-sa-lem.
   Không còn ai để chôn kẻ chết.
  4Chúng tôi trở thành lời giễu cợt cho các dân tộc khác;
   chúng cười đùa và chế giễu chúng tôi.
  5Chúa ôi, việc nầy kéo dài đến bao lâu?
  Ngài sẽ tức giận mãi sao?
   Cơn thịnh nộ của Ngài sẽ tiếp tục cháy phừng mãi sao?
  6Xin hãy nổi giận cùng các quốc gia không biết Ngài
   và các vương quốc không kêu cầu Ngài.
  7Chúng ăn nuốt dân cư Gia-cốp
   và tiêu hủy đất đai họ.
  8Xin đừng phạt chúng tôi vì tội lỗi xưa kia của chúng tôi.
   Xin sớm tỏ lòng thương xót Ngài đối với chúng tôi vì chúng tôi kiệt quệ.
  9Lạy Thượng Đế là Đấng Cứu Rỗi chúng tôi,
   vì sự vinh hiển của danh Ngài, xin cứu giúp chúng tôi;
   vì uy danh Ngài xin cứu giúp
   và tha tội chúng tôi.
  10Đừng để các dân có cớ để hỏi,
   “Thượng Đế chúng đâu rồi?”
  Trước mặt Ngài xin hãy cho các dân khác và chúng tôi thấy rằng,
   Ngài sẽ trừng phạt những kẻ giết hại các đầy tớ Ngài.
  11Xin hãy nghe lời rên rỉ của các tù nhân.
   Xin dùng quyền năng vĩ đại của Ngài giải cứu kẻ bị án tử hình.
  12Chúa ôi, xin báo trả bảy lần những điều chúng sỉ nhục Ngài.
  13Chúng tôi là dân Ngài, bầy chiên của Ngài.
  Chúng tôi sẽ luôn luôn cảm tạ Chúa;
   muôn đời chúng tôi sẽ ca ngợi Ngài!