79

Thov Vajtswv Pab Cov Yixalayees

  1Vajtswv, lwm haivneeg twb
   tuaj vij koj lub tebchaws lawm;
  lawv tuaj ua tsis huv rau koj lub Tuamtsev uas dawbhuv,
  thiab cia lub nroog Yeluxalees pob puas tas.
  2Lawv cia koj haivneeg tej cev tuag
   rau dav npoj noj,
  thiab cia koj cov tubtxib tej cev tuag
   rau tej tsiaj qus noj.
  3Lawv tua koj haivneeg tej ntshav
   tawm ntws cuag dej;
  ntshav ntws mus thoob plaws lub
   nroog Yeluxalees,
  thiab tsis muaj leejtwg faus cov neeg
   tuag ntawd li.
  4Twb yog cov neeg uas nyob ibncig
   peb tuaj tsimtxom peb ntag;
  lawv luag peb plig thiab thuam peb
   lub npe kawg li.

  5Tus TSWV, koj yuav chim rau peb
   mus ibtxhis li los?
  Koj txojkev chim yuav kub li
   hluavtaws mus tsis paub tuag li los?
  6Cia koj txojkev chim mus rau
   haivneeg uas tsis pehawm koj,
  mus rau cov neeg uas tsis tsa ncauj thov koj.
  7Vim lawv tau tuaj tua koj haivneeg tuag tas,
  thiab tau ua rau koj lub tebchaws
   puastsuaj tas lawm.

  8Thov koj tsis txhob rau txim rau peb
   vim peb cov yawgkoob tej kev txhaum.
  Thov koj tshua peb; peb twb tas kev
   cia siab lawm.
  9Vajtswv, thov pab peb thiab cawm peb;
  thov tso peb dim thiab zam peb tej
   kev txhaum kom koj tau koob meej.
  10Vim li cas yuav cia lwm haivneeg
   nug peb hais tias,
  “Nej tus Vajtswv dua twg lawm?”
  Thov cia peb pom koj rau txim rau lwm haivneeg,
  vim lawv tuaj ua rau koj cov tubtxib
   nqaij ntuag ntshav nrog.

  11Thov koj mloog cov neeg uas raug
   luag kaw tej suab quaj,
  thiab siv koj lub hwjchim tso cov
   neeg uas luag teem txim tuag rau lawv kom dim.
  12Tus Tswv, thov koj ua xya npaug
   pauj rau cov neeg siab phem ntawd.
  Vim tej uas lawv tau ua txob thuam
   koj lub koob lub npe lawm.
  13Ces peb cov uas yog koj haivneeg,
   pab yaj uas yog koj tug,
  yuav ua koj tsaug thiab qhuas koj
   lub npe mus ibtxhis li.