79

Singx Nzung 79

Nzauh Weic Zuqc Ye^lu^saa^lem Zingh Zuqc Baaic Waaic

Aasaapc zoc nyei nzung.
  1O Tin-Hungh aac, ganh fingx mienh daaih bieqc meih ganh nzipc nyei deic-bung.
   Ninh mbuo bun meih nyei cing-nzengc biauv maaih uix,
   bun Ye^lu^saa^lem Zingh mbaang nzengc.
  2Ninh mbuo zorqv meih nyei bou nyei sei
   zoux lungh zaangc norqc nyei nyanc hopv,
   zorqv meih nyei cing-nzengc baeqc fingx nyei orv bun ndau-beih nyei hieh zoih nyanc.
  3Ninh mbuo bun meih nyei baeqc fingx nyei nziaamv liouc cuotv hnangv wuom nor,
   gormx nzengc Ye^lu^saa^lem.
   Zungv maiv maaih mienh biopv sei.
  4Yie mbuo zuqc juangc laangz mienh ki yie mbuo,
   zuqc weih gormx nyei mienh jatv yaac huotv yie mbuo.
  5O Ziouv aac, meih oix qiex jiez yie mbuo ndongc haaix lauh? Taux yietc liuz fai?
   Meih oix qiex jiez hanc haic hnangv douz buov jienv taux haaix zanc?
  6Tov bun maiv nyiemc meih wuov deix fingx-fingx mienh
   caux maiv heuc meih nyei mbuox wuov deix maanc guoqv, zuqc meih nyei ga'qiex baetv cuotv bun ninh mbuo.
  7Weic zuqc ninh mbuo naqv nzengc Yaakopv nyei zeiv-fun,
   yaac bun ninh yiem nyei dorngx benx ndau-huaang.
  8Tov meih maiv dungx jangx yie mbuo nyei ong-taaix zoux nyei zuiz,
   bun yie mbuo maiv zuqc laaix ninh mbuo dingc zuiz.
  Tov siepv-siepv nyei korv-lienh yie mbuo
   weic zuqc yie mbuo kouv taux ndiev, maiv lamh hnamv dorngx.
  9O yie mbuo nyei Njoux Ziouv, Tin-Hungh aac,
   tov meih weic meih nyei mengh nyei njang-laangc tengx yie mbuo.
  Tov weic meih nyei mengh njoux yie mbuo,
   yaac guangc yie mbuo nyei zuiz.
  10Ganh fingx mienh weic haaix diuc naaic,
   “Meih mbuo nyei Tin-Hungh yiem haaix?”
  Tov bun yie mbuo ganh nyei m'zing buatc
   meih jaauv maanc guoqv mienh nyei win,
   weic zuqc ninh mbuo bun meih nyei bou nyei nziaamv liouc cuotv.
  11Tov meih muangx haiz zuqc wuonx nyei mienh njunh nyei qiex,
   yaac ziux meih nyei domh qaqv beu jienv
   wuov deix oix zuqc daic nyei mienh.
  12O Ziouv aac, tov bun gorngv doqc ki meih wuov deix weih gormx nyei fingx-fingx mienh
   aengx zuqc jaa hniev taux siec gouv.
  13Hnangv naaic yie mbuo, meih nyei baeqc fingx,
   oix yietc liuz dor-ziec meih.
  Yie mbuo oix ceng meih
   taux maanc gouv maanc doic.