80

Thơ A-sáp - Soạn cho nhạc trưởng theo điệu Hoa huệ

1Thưa Đấng chăn giữ Y-sơ-ra-ên,
Đấng đã chăm sóc Giô-sép,
Đấng ngự trị và chói sáng giữa các chê-ru-bim!
2Đứng trước mặt Ép-ra-im,
Bên-gia-min và Ma-na-se,
Xin vận dụng sức mạnh, đến cứu chúng con!
3Thưa Thượng Đế, xin phục hưng dân Chúa
Xin chói rực mặt Ngài,
Cho chúng con được cứu.
4Thưa Thần Toàn năng,
Chúa còn giận lời cầu của dân Chúa đến bao giờ?
5Chúa cho họ ăn cơm than khóc,
Và cho họ uống nước mát quá nhiều.
6Chúng con thành đề tài chế giễu cho các lân bang,
Quân thù cười nhạo chúng con.
7Thưa Chúa Toàn năng, xin phục hưng dân Chúa
Xin mặt Ngài chói rực
Cho chúng con được giải cứu hoàn toàn.
8Chúa đã bứng một cây nho từ Ai-cập,
Nhổ nhiều cây khác để trồng nho thay thế.
9Chúa đào đất, khai quang rừng núi,
Cho rễ nó đâm sâu tràn khắp đất.
10Các núi cao được tàng nho che phủ,
Và cành nho như cành bá hương của Chúa.
11Gốc nho đâm tược ra đến biển,
Đọt nho vươn đến tận dòng sông Lớn.
12Tại sao Chúa phá vỡ tường rào,
Đến nỗi khách qua đường hái trái tự do?
13Heo rừng phá phách vườn nho
Và thú đồng mặc sức ăn nuốt.
14Thưa Chúa Toàn năng, xin quay lại,
Từ trời cao, xin hãy đoái nhìn,
Lưu ý đến cây nho thảm hại.
15Gốc nho do tay Chúa vun trồng,
Là đứa con Chúa nuôi dưỡng lớn khôn,
16Nay đã bị người ta đốt, chặt,
Rồi nhóm lửa lên thiêu đốt,
Nguyện chúng nó bị tiêu diệt khi Ngài ra mặt.
17Xin đặt tay lên Người bên hữu Chúa
Là Người được Chúa ban dũng lực.
18Vậy, chúng con sẽ chẳng bao giờ rời bỏ Chúa,
Xin làm cho chúng con sống lại,
Để chúng con kêu cầu Danh Chúa.
19Xin phục hưng chúng con, lạy Chúa Toàn năng!
Xin Chúa lại chiếu rực mặt Ngài,
Chúng con sẽ được cứu rỗi.