80

Thov Kom Txhim Kho Haivneeg Yixalayees

  1Cov Yixalayees tus Tswv yug yaj,
   thov koj mloog peb tej lus thov,
  tus thawj uas coj koj pab yaj, thov
   mloog peb lub suab hu lauj!
  Koj cia li mus zaum saum lub
   zwmtxwv saum ob tug qhelunpees.
  2Thov qhia koj rau xeem Efalayees,
   xeem Npeenyamees thiab xeem Manaxes.
  Thov qhia koj lub hwjchim rau peb thiab los cawm peb!

  3Vajtswv, thov coj peb rov qab
   los!
  Thov qhia koj txojkev hlub rau peb,
   peb thiaj li yuav dim.

  4Tus TSWV uas yog Vajtswv tus
   muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  koj tseem yuav chim rau koj haivneeg
   tej lus thov ntev npaum li cas thiab?
  5Koj muab cov mov uas yog kev quaj
   ntsuag rau peb noj,
  thiab muab lub khob uas yog cov kua
   muag rau peb haus.
  6Koj cia cov neeg uas nyob ibncig peb
   tuaj tua peb lub tebchaws;
  peb cov yeebncuab tuaj txob thuam peb kawg li.

  7Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg
   nkaus, thov coj peb rov qab los!
  Thov qhia koj txojkev hlub rau peb,
   peb thiaj yuav dim!

  8Koj muab lwm haivneeg ntiab khiav mus;
  thiab koj coj txiv hmab nram
   tebchaws Iziv los cog rau hauv lub tebchaws no.
  9Koj tu thaj chaw du dais rau cov
   txiv hmab loj hlob,
  nrhau cag mus tob thiab hlav mus
   puv nkaus lub tebchaws.
  10Nws ua duab ntxoo tuaj roos
   tej hauv roob;
  nws tej ceg ua duab ntxoo roos
   tagnrho tej ntoo ciab uas loj.
  11Nws tej ceg nthuav mus ti nkaus
   ntawm ntug Hiavtxwv Meditelanes,
  thiab nthuav mus ti nkaus rau pem
   tus Dej Efalates.
  12Vim li cas koj muab tus ntsa lajkab
   uas xov lub vaj ntawd rhuav lawm?
  Nimno txhua tus neeg uas dhau kev
   mus los thiaj nyiag tau tej txiv hmab ntawd;
  13npuateb nkag los rau hauv lub vaj
   thiab tsuj tej txiv hmab tas,
  thiab tej tsiaj qus los muab noj tas dulug lawm.

  14Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   cia li rov qab los cuag peb!
  Thov koj tsa qhovmuag saum ntuj
   ceebtsheej tuaj saib peb;
  thov koj cia li los thiab cawm koj
   haivneeg!
  15Thov koj cia li los thiab cawm tsob
   txiv hmab uas koj cog cia,
  tsob txiv hmab uas koj tu hlob mos
   nyoos.
  16Peb cov yeebncuab muab tsob txiv
   hmab ntawd ntov thiab zes taws hlawv;
  thov koj cia li ntsia lawv thiab muab
   lawv ua kom puastsuaj tas!
  17Thov koj tsomkwm thiab tiv thaiv
   haivneeg uas koj xaiv tseg,
  yog haivneeg uas koj tau pub kom
   muaj zog heev.
  18Peb yuav tsis khiav tawm ntawm koj
   mus lawm;
  thov koj pab kom peb muaj sia nyob,
   peb yuav qhuas koj xwb.

  19Tus TSWV uas yog Vajtswv tus
  muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   thov coj peb rov qab los.
  Thov qhia koj txojkev hlub rau peb,
   peb thiaj yuav dim!