80

Singx Nzung 80

Tov Tin-Hungh Bun I^saa^laa^en Aengx Duqv Longx Hnangv Loz Wuov Nor

Aasaapc zoc nyei singx nzung. Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ziux “Baeqc Horqc Biangh” nyei pou.
  1O goux I^saa^laa^en nyei Ziouv aac,
   dongh dorh Yosepv nyei zeiv-fun hnangv dorh ba'gi yungh wuov dauh aah!
   Tov baeng m'normh muangx.
  Meih yiem wuov deix i dauh ⟨ke^lu^mbim⟩ mbu'ndongx nyei weic,
   tov aengv cuotv meih nyei njang,
  2yiem E^faa^im, Mben^yaa^min caux Maa^natv^se Fingx nyei nza'hmien.
  Tov longc meih nyei domh qaqv
   daaih njoux yie mbuo.
  3O Tin-Hungh aac, tov bun yie mbuo aengx duqv longx hnangv loz wuov nor.
   Tov bun meih nyei hmien aengv cuotv njang,
   weic bun yie mbuo duqv njoux.
  4O Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh aah!
   Meih oix qiex jiez meih nyei baeqc fingx daux gaux nyei waac ndongc haaix lauh?
  5Meih zorqv wuom-mueic dorngx hnaangx bun ninh mbuo nyanc,
   aengx hlaau wuom-mueic camv nyei bun ninh mbuo hopv.
  6Meih bun weih gormx yie mbuo wuov deix fingx-fingx mienh
   nzaeng yie mbuo nyei deic-bung.
   Yie mbuo nyei win-wangv lomh nzoih jatv.
  7O Nernh Jiex nyei Tin-Hungh aac,
   tov bun yie mbuo aengx duqv longx hnangv loz wuov nor.
  Tov bun meih nyei hmien aengv cuotv njang,
   weic bun yie mbuo duqv njoux.
  8Meih dorh diuh a'ngunc hmei cuotv I^yipv,
   meih zunc cuotv fingx-fingx mienh,
   zorqv naaiv diuh hmei zuangx jienv.
  9Meih fioux ndau bun nzungh njiec ndo,
   hmei mbiorngz buangv deic-bung nzengc.
  10Naaiv diuh hmei nzie jienv geh zorng,
   hmei nyei nquaah nzie jiex domh si^ndaa zongh ndiangx.
  11Hmei nyei nquaah mbiorngz mingh taux domh koiv,
   hmei nyei cunx mingh taux Yu^fe^ditc Ndaaih.
  12Meih weic haaix diuc mborqv waaic naaiv norm laatc?
   Jiex jauv nyei yietc zungv mienh ziouc gaeqv biouv.
  13Hieh dungz yiem lomc cuotv daaih caaiv waaic,
   yiem lomc-huaang nyei yietc zungv hieh zoih daaih nyanc aqv.
  14O Nernh Jiex nyei Tin-Hungh aac, tov meih huin nzuonx.
   Tov yiem wuov lungh mangc buatc,
  aengx goux naaiv diuh a'ngunc hmei,
   15dongh meih nyei mbiaauc jieqv buoz zuangx nyei a'ngunc hmei,
   se meih weic ganh bun hlo daaih henv nyei.
  16Ninh mbuo longc douz buov naaiv diuh hmei yaac hngaqv njiec nzengc.
   Tov bun ninh mbuo buatc meih nyei hmien qiex jiez, ziouc mietc ninh mbuo.
  17Tov bun meih nyei buoz maan jienv yiem meih nyei mbiaauc jieqv buoz nyei mienh,
   se dongh meih ganh liepc daaih henv wuov dauh baamh mienh.
  18Hnangv naaic yie mbuo ziouc yietc liuz maiv tuix nzuonx leih nqoi meih.
   Tov bun yie mbuo duqv maengc ziangh,
   yie mbuo ziouc jouh meih, kaux meih nyei mbuox.
  19O Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh aac,
   tov bun yie mbuo aengx duqv longx hnangv loz wuov nor.
  Tov bun meih nyei hmien aengv cuotv njang,
   weic bun yie mbuo duqv njoux.