80

Klei Wah Lač Akâo kơ Aê Diê Lŏ Mdơ̆ng Phung Ƀuôn Sang Ñu

Kơ khua phung mmuñ: djŏ kơ đŏk Sôsanim Êdut. Klei mmuñ hđăp Y-Asap.
  1 Mđing knga ih, Ơ Mgăt Biăp phung Israel,
   Ơ, pô atăt phung Yôsep msĕ si sa phung biăp;
  mtrang bĕ, Ơ pô dôk gŭ ti dlông phung Čhêrubim
   2ti anăp phung Êphraim, phung Benjamin, leh anăn phung Manasê.
  Bi êrâo klei myang ih,
   leh anăn hriê bi mtlaih hmei.
  3Ơ Aê Diê, lŏ bi kơrŭ hmei;
   brei ƀô̆ mta ih mtrang kơ hmei,
   čiăng kơ hmei dưi tlaih.

  4Ơ Yêhôwa, Aê Diê kơ phung kahan,
   dŭm boh sui ih srăng ăl kơ klei phung ƀuôn sang ih wah lač?
  5Ih brei diñu ƀơ̆ng kpŭng klei ênguôt,
   leh anăn brei diñu mnăm êa ală lu êbeh.
  6Ih brei phung riêng gah hmei bi êmut kơ hmei;
   leh anăn phung roh hmei tlao mưč kơ hmei.
  7Ơ Aê Diê kơ phung kahan, lŏ bi kơrŭ hmei bĕ;
   brei ƀô̆ mta ih mtrang kơ hmei,
   čiăng kơ hmei dưi tlaih.

  8Ih bi kbiă leh mơ̆ng čar Êjip sa phŭn boh kriăk ƀâo;
   ih suôt leh phung găp djuê mnuih leh anăn ih pla leh phŭn boh kriăk ƀâo anăn.
  9Ih mkra lăn leh kơ gơ̆,
   gơ̆ mtrŭn agha leh anăn bi bŏ leh lăn.
  10Êyui gơ̆ guôm leh jih jang čư̆,
   adhan gơ̆ guôm ana kyâo sêdar dlông.
  11Adhan gơ̆ drung truh ti êa ksĭ,
   leh anăn kƀiêng gơ̆ truh ti êa krông.
  12Snăn si ngă ih bi klưh leh mnư̆ gơ̆,
   tơl jih jang phung găn gao tlĕ boh gơ̆?
  13Hlô ŭn dliê čuk ƀơ̆ng gơ̆,
   leh anăn jih jang hlô dliê ƀơ̆ng gơ̆ mơh.

  14Ơ Aê Diê kơ phung kahan, lŏ hriê bĕ!
   Dlăng mơ̆ng adiê ti dlông leh anăn ƀuh!
  Răng kriê kơ phŭn boh kriăk ƀâo anei,
   15mnơ̆ng kngan hnuă ih pô pla leh,
   anak êkei ih rông leh kơ ih pô.
  16Arăng čuh gơ̆ hŏng pui leh, arăng khăt gơ̆ leh;
   diñu rai tuč hŏng klei ih dlăng ƀuah kơ diñu.
  17Brei ih ênă kngan ti pô dôk tĭng hnuă ih,
   ti anak mnuih pô ih bi kjăp leh čiăng mă bruă ih.
  18Snăn hmei amâo srăng lui wir ih ôh;
   lŏ bi hdĭp hmei bĕ, leh anăn hmei srăng iêu wah lač kơ anăn ih.
  19Ơ Yêhôwa, Aê Diê kơ phung kahan, lŏ bi kơrŭ hmei bĕ;
   brei ƀô̆ mta ih mtrang kơ hmei, čiăng kơ hmei dưi tlaih.