81

Thơ A-sáp - Soạn cho nhạc trưởng theo điệu Ghi-tích

1Hãy hát ca Thượng Đế, sức mạnh ta,
Lớn tiếng hoan hô Chúa của Gia-cốp!
2Hãy trổi nhạc, đánh trống vang ầm,
Gãy huyền cầm, thụ cầm réo rắt.
3Hãy thổi kèn vang động ngày trăng mới,
Tiết trăng tròn và ngày lễ quanh năm.
4Đây là ngày lễ ấn định cho Y-sơ-ra-ên,
Là luật lệ của Thượng Đế nhà Gia-cốp,
5Một nghị định cho đại tộc Giô-sép
Khi Ngài đi qua khắp xứ Ai-cập.
6Tôi nghe tiếng nói nhưng không hiểu:
"Ta cất gánh nặng khỏi vai các con,
Bàn tay các con khỏi mang xách nặng nề
7Nghe tiếng các con kêu trong cơn hoạn nạn
Ta đã lập tức ra tay giải cứu.
Ta đáp lời từ trong đám mây đen vang tiếng sấm,
Ta thử các con tại suối Mê-ri-ba.
8Dân Ta ơi, hãy lắng tai,
Ta sẽ chỉ dạy Y-sơ-ra-ên hỡi, chỉ hãy nghe Ta.
9Giữa xứ các con, đừng có thần lạ,
Đừng quỳ lạy các thần ngoại quốc.
10Ta là Chúa, là Thần các con,
Ta đã đem các con lên từ Ai-cập.
Hãy hả miệng, Ta sẽ cho no đầy!
11Nhưng dân Ta không chịu nghe,
Y-sơ-ra-ên chẳng chấp nhận lời Ta.
12Nên Ta bỏ mặc cho nó chiu dục vọng,
Cho nó đi theo mưu định mình.
13Ôi, ước gì dân Ta nghe tiếng Ta,
Và Y-sơ-ra-ên đi theo đường lối Ta,
14Thì Ta đã đánh bại quân thù nó,
Và trở tay ta nghịch cùng kẻ địch.
15Những kẻ ghét Chúa sẽ đầu hàng nó,
Và nó được hưởng thời cơ thịnh trị lâu dài.
16Ta sẽ cho con lúa mì thượng hạng
Và mật ong nguyên chất từ vầng đá."