81

Singx Nzung 81

Tin-Hungh Zoux Longx Mv Baac I^saa^laa^en Mienh Maiv Muangx Waac

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ziux gitc^titv. Aasaapc zoc nyei singx nzung.
  1Baaux nzung ceng Tin-Hungh, yie mbuo nyei qaqv.
   Njien-youh nyei heuc jienv ceng Yaakopv nyei Tin-Hungh.
  2Jiez gorn baaux nzung, mborqv nzoz,
   longc domh daanh baah caux fiuv-daanh baah
   patv kuh muangx nyei nzung.
  3Siang-Hlaax caux ziepc hmz,
   dongh hlaax junh wuov hnoi,
   jiex zipv oix zuqc biomv nzatc.
  4Naaiv se weic I^saa^laa^en benx diuh leiz-nyeic,
   benx Yaakopv nyei Tin-Hungh nyei leiz.
  5Ninh cuotv mingh mborqv I^yipv Deic-Bung wuov zanc,
   ninh yiem Yosepv nyei zeiv-fun mbu'ndongx liepc naaiv diuh lingc.
   Yiem wuov yie mbuo duqv haiz yie mbuo muangx maiv mengh baeqc nyei waac gorngv,
  6“Yie zorqv meih mbuo nyiex hniev nyei ga'naaiv bouh njiec,
   yaac zorqv meih mbuo nyei buoz bouh nyei ndaan bungx njiec mingh.
  7Zuqc naanc zingh nyei ziangh hoc meih mbuo heuc, yie yaac njoux meih mbuo.
   Yie yiem mbuonx-jieqv, mba'ong bingx nyei dorngx, dau meih mbuo.
   Yie yiem Me^li^mbaa Wuom seix meih mbuo.⟨Selaa
  8“O yie nyei baeqc fingx aah! Muangx yie kuinx meih mbuo.
   O I^saa^laa^en Mienh aah! Feix duqv meih mbuo muangx yie gorngv nyei waac.
  9Yiem meih mbuo mbu'ndongx maiv dungx maaih nyiec nyei zienh,
   maiv dungx gueic njiec baaix ganh fingx nyei zienh.
  10Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh,
   dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv wuov dauh.
  Meih mbuo oix zuqc morngx nzuih hlo nyei,
   yie ziouc uix meih mbuo beuv.
  11“Mv baac yie nyei mienh maiv muangx yie nyei waac.
   I^saa^laa^en Mienh zungv maiv longc yie.
  12Yie ziouc sueih binc ninh mbuo ziux ninh mbuo hnyouv ngaengc nyei eix zoux.
   Sueih ninh mbuo ei ninh mbuo ganh nyei za'eix.
  13“Feix duqv yie nyei baeqc fingx muangx yie nyei waac.
   Feix duqv I^saa^laa^en Mienh yangh yie nyei jauv.
  14Yie ziouc siepv-siepv nyei hingh jiex ninh mbuo nyei win-wangv,
   huin nzuonx cau buoz mborqv ninh mbuo nyei win-jaa.
  15Nzorng Ziouv nyei mienh zungv zuqc mbaapv njiec ninh nyei nza'hmien,
   ninh mbuo yaac zuqc dingc zuiz taux yietc liuz.
  16Ziouv oix zorqv gauh longx jiex nyei mbiauh bun meih mbuo nyanc,
   yaac zorqv yiem la'bieiv-mbaengx nyei mueiz-dorngh bun meih mbuo buangv hnyouv.