83

Cầu Xin CHÚA Ðoán Phạt Kẻ Thù của I-sơ-ra-ên

Thơ của A-sáp

  1Ðức Chúa Trời ôi, xin đừng làm thinh mãi;
  Ðức Chúa Trời ôi, xin đừng yên lặng và đừng bất động,
  2Vì kìa, những kẻ thù của Ngài đang gào la náo động;
  Những kẻ ghét Ngài đang tự đại tự tôn.
  3Chúng toan mưu quỷ quyệt để làm hại con dân Ngài;
  Chúng bàn với nhau để chống lại những người Ngài yêu quý.
  4Chúng nói, “Hãy đến, chúng ta hãy tiêu diệt đất nước của họ,
  Ðể danh của I-sơ-ra-ên không còn ai nhớ đến nữa.”
  5Thật vậy, chúng đã đồng tâm nhất trí với nhau,
  Và kết ước với nhau để chống lại Ngài.
  6Ðó là các trại quân của dân Ê-đôm và dân Ích-ma-ên,
  Dân Mô-áp và dân Hắc-ri;
  7Dân Ghê-banh, dân Am-môn, và dân A-ma-léc;
  Dân Phi-li-tin và dân cư ở Ty-rơ;
  8Dân A-sy-ri cũng hiệp chung với chúng,
  Phụ một tay mạnh mẽ với các con cháu của Lót. (Sê-la)

  9Xin đãi chúng như Ngài đã làm cho dân Mi-đi-an,
  Như Ngài đã làm cho dân Si-sê-ra và dân Gia-bin tại Khe Ki-sôn,
  10Những kẻ đã bị tiêu diệt tại Ên-đô,
  Thây chúng đã trở thành phân bón đất.
  11Xin Ngài đối xử với các nhà quý tộc của chúng như đã đối xử với Ô-rép và Xê-ép,
  Và đãi tất cả vua chúa của chúng như đã đãi Xê-ba và Xanh-mu-na,
  12Những kẻ đã nói, “Chúng ta hãy chiếm lấy cho chúng ta xứ sở thuộc về Ðức Chúa Trời.”

  13Ðức Chúa Trời của con ôi, xin Ngài làm cho chúng trở nên như cỏ bị trốc gốc,
  Như rác rến bị đùa đi trước gió.
  14Như lửa thiêu đốt đám rừng thể nào,
  Như ngọn lửa đốt cháy các ngọn núi thể nào,
  15Xin cho giông tố của Ngài đuổi theo chúng cũng thể ấy,
  Xin làm chúng bị kinh hãi bởi cơn bão táp của Ngài.
  16CHÚA ôi, xin Ngài làm cho mặt chúng phủ đầy hổ nhuốc,
  Ðể chúng phải cầu khẩn danh Ngài.
  17Nguyện chúng bị hổ thẹn và kinh hãi mãi mãi,
  Nguyện chúng bị nhục nhã và bị diệt mất,
  18Ðể chúng biết rằng chỉ có Ngài, Ðấng có danh là CHÚA, là Ðấng Tối Cao trên toàn thế giới.