83

Thov Vajtswv Kom Yeebncuab Swb

  1Vajtswv, thov koj tsis txhob
   nyob ntsiag to;
  tsis txhob ua tus tsis paub thiab tsis
   txhob nyob twjywm.
  2Cia li saib! Koj cov yeebncuab
   twb ntxeev siab,
  thiab cov neeg uas ntxub koj twb
   sawv tawmtsam koj lawm.
  3Lawv lub siab xav nraim nkoos ua
   phem rau koj haivneeg;
  lawv ntxeev siab rau haivneeg uas
   koj niaj hnub tsomkwm.
  4Lawv hais tias, “Cia li tuaj, peb mus
   tua lawv lub tebchaws kom puastsuaj;
  kom luag thiaj tsis nco txog haivneeg
   Yixalayees mus ibtxhis li lawm.”

  5Cov yeebncuab uas pom zoo ua raws li lawv hais
  thiab koom siab ua ke tawmtsam koj yog:
  6cov Edoos, cov Yisamayees;
   cov Mau-am thiab cov Hakis;
  7cov Nkenpas, cov Amoos thiab cov Amalej;
   cov Filitees thiab cov Tiles.
  8Cov Axilias los kuj koom tes nrog lawv,
  thiab ua phoojywg nrog cov Amoos
   thiab cov Mau-am uas yog Lauj cov xeebntxwv.

  9Thov koj cia li ua rau lawv ib yam li
   koj ua rau cov Midias,
  cov Xixelas thiab cov Yanpees uas
   nyob ntawm tus Dej Kisoos.
  10Koj tau tua lawv swb nyob ntawm
   Edaules, lawv tuag thiab lwj tas rau hauv av.
  11Thov koj tua lawv cov thawjcoj ib
   yam li koj tua Aules thiab Xees;
  thov koj tua kom lawv cov nomtswv
   swb ib yam li koj tua Xenpas thiab Xamunas,
  12vim lawv khav hais tias,
  “Peb yuav mus txeeb lub tebchaws
   uas yog Vajtswv tug los ua peb tug.”

  13Vajtswv, thov koj muab lawv ntiab
   khiav kom tas ib yam li tej hmoov av,
  thiab ib yam li tej quavnyab uas cua
   muab ntsawj ya tas,
  14thiab ib yam li hluavtaws kub havzoov,
  ib yam li tej nplaim taws uas cig laim
   lias saum tej ncov roob,
  15thov koj tso nag xob nag cua raws
   lawv khiav tawm mus,
  thiab tso cua daj cua dub los ntsawj
   ua kom lawv ntshai heev.
  16Tus TSWV, thov koj ua kom lawv raug kev txajmuag,
  thiab ua kom lawv pom koj lub hwjchim!
  17Thov kom lawv swb thiab ntshai mus tas ibtxhis li;
  thov kom lawv tuag ua rhuav plhu ntsuav.
  18Kom lawv paub hais tias koj tib leeg
   thiaj yog tus TSWV,
  thiab yog tus muaj hwjchim loj kawg
   nkaus uas kav lub ntiajteb no.