83

Singx Nzung 83

Daux Gaux Tov Tin-Hungh Tengx Hingh Jiex I^saa^laa^en Nyei Win-Wangv

Yietc diuh nzung. Aasaapc zoc nyei singx nzung.
  1Tin-Hungh aac, tov meih maiv dungx sekv-sekv nyei yiem.
   O Tin-Hungh aac, tov maiv dungx kungx nqapc jienv nzuih, maiv ko lo.
  2Mangc maah! Meih nyei win-wangv faanv.
   Nzorng meih wuov deix cau jiez m'nqorngv daaih aqv.
  3Ninh mbuo daav guv guaix nyei za'eix hoic meih nyei baeqc fingx.
   Ninh mbuo lomh nzoih caangh laangh zoux bun meih beu jienv nyei mienh.
  4Ninh mbuo gorngv, “Daaih maah! Mbuo zorqv ninh mbuo yietc guoqv mienh mietc nzengc,
   ziouc maiv maaih haaix dauh haih jangx duqv I^saa^laa^en wuov norm mbuox.”
  5Ninh mbuo dongh hnyouv daav za'eix,
   yaac liepc jiez ngaengc waac caux meih doix-dekc.
  6Se maaih E^ndom Mienh caux I^saa^maa^en Mienh,
   Mo^apc Mienh caux Haagaa Mienh,
  7maaih Ge^mbaan Mienh, Ammon Mienh, caux Aa^maa^lekv Mienh,
   maaih Fi^li^saa^die Mienh caux Tailaqv Mienh.
  8Atc^si^lie Mienh yaac caux ninh mbuo gapv jienv doic.
   Ninh mbuo tengx qaqv Lotv nyei zeiv-fun.
  9Tov zoux bun ninh mbuo hnangv meih zoux bun Mi^ndien Mienh,
   yaac hnangv yiem Kison Ndaaih zoux bun Si^se^laa caux Yaa^mbin,
  10dongh yiem En^ndo zuqc mietc,
   benx ndau nyei buonx.
  11Tov bun ninh mbuo zoux hlo nyei mienh zuqc hnangv Olepv caux Se^epc,
   ninh mbuo nyei zuangx hungh dorn yaac zuqc hnangv Ze^mbaa caux Saanx^mun^naa.
  12Ninh mbuo gorngv, “Mbuo oix zuqc zorqv
   Tin-Hungh nyei miev-ciangv
   weic benx mbuo ganh nyei buonc.”
  13O yie nyei Tin-Hungh aac, tov bun ninh mbuo hnangv nziaaux-zunc nyei nie-mbung,
   yaac hnangv cuqv-maux zuqc nziaaux buonc nor.
  14Hnangv douz buov qui gemh,
   yaac hnangv douz-mbietc zieqc jienv mbong,
  15tov hnangv naaic longc meih nyei domh nziaaux zunc ninh mbuo,
   yaac longc meih nyei domh mbiungc-nziaaux haeqv ninh mbuo gamh nziex haic.
  16O Ziouv aac, tov bun ninh mbuo zuqc baaic hmien nyaiv nzengc
   weic bun ninh mbuo daaih lorz meih.
  17Tov bun ninh mbuo yietc liuz nyaiv yaac gamh nziex,
   bun ninh mbuo baaic hmien yaac zuqc mietc.
  18Tov bun ninh mbuo hiuv duqv kungx meih ganh hnangv,
   dongh maaih mbuox heuc Ziouv,
   se Yiem Hlang Jiex gunv lungh ndiev Wuov Dauh.