84

Ước Mơ Ðược Thờ Phượng tại Ðền Thờ

Thơ của con cháu Cô-ra

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Ghi-tít

  1Lạy CHÚA của các đạo quân,
  Nơi ở của Ngài thật đáng yêu mến thay!
  2Linh hồn con khao khát và thèm muốn được vào sân của nhà CHÚA biết bao.
  Lòng con và thân xác con ước ao được về đó để reo mừng chúc tụng Ðức Chúa Trời hằng sống biết dường nào.

  3Ngay cả con chim sẻ còn kiếm được một chỗ ở,
  Con chim én còn có nơi để làm tổ cho con nó gần bàn thờ Ngài,
  Ôi CHÚA của các đạo quân, Vua của con và Ðức Chúa Trời của con.
  4Phước cho người nào được ở trong nhà Ngài!
  Họ sẽ được ca ngợi Ngài mãi mãi. (Sê-la)

  5Phước thay cho người cậy Ngài làm sức mạnh của mình,
  Và để lòng mình nghĩ đến cuộc hành trình về nhà Ngài.
  6Khi họ đi qua thung lũng buồn đau than khóc,
  Họ sẽ biến nó thành nơi có những suối nước trào tuôn,
  Như mưa đầu mùa biến nơi ấy thành vùng có nhiều vũng nước.
  7Họ càng đi tới, sức lực họ càng tăng lên,
  Cho đến khi mọi người ra mắt Ðức Chúa Trời tại Si-ôn.

  8Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân,
  Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
  Ðức Chúa Trời của Gia-cốp ôi,
  Xin nghiêng tai nghe tiếng cầu xin của con. (Sê-la)
  9Ðức Chúa Trời ôi, xin đoái xem người lãnh đạo của chúng con;
  Xin cúi nhìn vào mặt người được xức dầu của Ngài,
  10Vì một ngày được ở trong các sân của nhà Ngài
  Thật đáng hơn cả ngàn ngày ở những nơi khác.
  Tôi thà đứng giữ cửa trong nhà Ðức Chúa Trời của tôi,
  Còn hơn ở trong biệt thự của những kẻ gian ác,

  11Vì CHÚA Ðức Chúa Trời là mặt trời và thuẫn khiên;
  CHÚA sẽ ban ân sủng và vinh hiển;
  Ngài sẽ chẳng giữ lại phước hạnh nào đối với người ăn ở ngay lành.
  12Lạy CHÚA của các đạo quân,
  Phước thay cho những ai tin cậy Ngài!