84

Xav Mus Nyob Hauv Vajtswv Lub Tsev

  1Tus TSWV uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus,
  kuv nyiam koj lub Tuamtsev heev!
  2Kuv xav mus nyob hauv kawg li!
  Kuv kub siab lug xav mus nyob hauv
   tus TSWV lub Tuamtsev;
  kuv yuav hu nkauj xyivfab kawg siab
   kawg ntsws qhuas Vajtswv tus muaj sia nyob.
  3Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  yog kuv tus vajntxwv thiab kuv tus Vajtswv;
  txawm yog tej noog tsev los twb txawj ua zes nyob,
  thiab tej noog luv los yeej muaj chaw rau lawv nyob;
  cov noog ntawd coj lawv tej menyuam
   los nyob ze ntawm koj lub thaj,
  4Cov neeg uas muaj lub siab tus
   yog cov uas nyob rawv hauv koj lub Tuamtsev,
  lawv hu nkauj qhuas koj tsis tseg tsis tu li.

  5Cov neeg uas tau lub siab tus
  yog cov uas koj pub kom lawv muaj
   dag muaj zog,
  thiab mus pehawm koj tsis tseg saum
   lub Roob Xi-oos.
  6Thaum lawv taug kev los hla lub hav
   qhuav Npakas,
  lub hav ntawd cia li txhawv dej ntau
   qhov;
  thaum txog caij ntuj nag tej chaw
   ntawd muaj pas dej teev mias.
  7Thaum lawv taug kev mus lawv
   pheej muaj zog dua qub;
  lawv yuav pom Vajtswv nyob saum Roob Xi-oos,
   nws yog tej vajtswv tus Vajtswv.

  8Tus TSWV uas yog Vajtswv tus
  muaj hwjchim loj kawg nkaus, thov mloog kuv tej lus thov;
  Yakhauj tus Vajtswv, thov mloog kuv lub suab!
  9Vajtswv, thov koj foom koob hmoov
   rau peb tus vajntxwv, nws yog tus uas koj tau xaiv lawm.

  10Nyob ib hnub hauv koj lub Tuamtsev
   zoo dua li nyob lwm qhov ib txhiab hnub;
   kuv ua tus zov kuv tus Vajtswv lub qhovrooj
  zoo dua mus nyob rau hauv cov neeg siab phem tej tsev.
  11Tus TSWV yog tus tiv thaiv peb
   thiab yog tus vajntxwv uas muaj koob meej,
  nws foom koob hmoov rau peb thiab
   ua zoo kom peb tau ntsejmuag.
  Nws zoo siab pub txhua yam rau cov
   neeg uas ua ncaj ua ncees.
  12Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  cov neeg uas cia siab rau koj tau nyob kaj siab lug.