84

Singx Nzung 84

Ngorc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

Bun taux dorh nzung nyei mienh. Ziux gitc^titv. Kolaa nyei Zeiv-Fun zoc nyei singx nzung.
  1O Nernh Jiex nyei Ziouv aac,
   yie hnamv haic meih yiem nyei dorngx.
  2Yie nyei hnyouv ndongc haaix oix yiem Ziouv nyei biauv, laatc gu'nyuoz,
   zungv haiz ngorc jienv yiem.
  Yie nyei sin caux hnyouv njien-youh nyei baaux nzung
   ceng ziangh jienv nyei Tin-Hungh.
  3O Nernh Jiex nyei Ziouv, yie nyei Hungh,
   yie nyei Tin-Hungh aac,
  yiem meih nyei ziec-dorngh ga'hlen,
   norqc meix lorz duqv dorngx yiem,
   mba'hinx yaac weic ganh lorz dorngx zoux lauz buoc dorn.
  4Yiem meih nyei biauv wuov deix mienh maaih orn-lorqc,
   zanc-zanc baaux nzung ceng meih. Selaa
  5Kaux meih duqv qaqv wuov deix,
   se liepc dingc hnyouv mingh Si^on Mbong nyei mienh, maaih orn-lorqc.
  6Ninh mbuo jiex Mbaakaa Horngz,
   naaiv norm horngz tiuv benx wuom-zingv nyei dorngx.
   Ciou gueix mbiungc yaac bun wuov norm dorngx,
    zaangh wuom buangv nzengc.
  7Mingh nyei ziangh hoc ninh mbuo gunv mingh gunv henv,
   dauh dauh ziouc mingh taux ⟨Si^on,⟩ yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien.
  8O Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh aah! Tov muangx yie daux gaux nyei waac.
   O Yaakopv nyei Tin-Hungh aah! Tov baeng m'normh muangx. Selaa
  9O Tin-Hungh aac, tov meih mangc yie mbuo nyei torngv-baaih,
   tov meih mangc meih longc youh orn daaih wuov dauh nyei hmien.
  10Yiem meih nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz yietc hnoi
   se gauh longx yiem ganh norm dorngx yietc cin hnoi.
  Yie yiem yie nyei Tin-Hungh nyei biauv zuov gaengh
   se gauh longx yiem orqv mienh nyei biauv.
  11Ziouv Tin-Hungh se mba'hnoi caux torngv-baaih,
   ninh ceix en caux njang-laangc.
  Maiv maaih haaix nyungc longx nyei,
   Ziouv ngaengc jienv maiv ceix bun zoux horpc nyei mienh.
  12O Nernh Jiex nyei Ziouv aac,
   sienx kaux meih wuov deix maaih orn-lorqc.