85

Xin CHÚA Ban Ơn Cho Con Dân Ngài

Thơ của con cháu Cô-ra

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1CHÚA ôi, Ngài đã ban ơn cho xứ sở của Ngài;
  Ngài đã cho những kẻ bị lưu đày của Gia-cốp được hồi hương.
  2Ngài đã tha thứ những tội lỗi của con dân Ngài;
  Ngài đã khỏa lấp mọi tội lỗi của họ. (Sê-la)
  3Ngài đã thu hồi cơn giận của Ngài;
  Ngài đã lìa bỏ cơn nóng giận của Ngài.

  4Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng con, xin khôi phục chúng con;
  Xin khiến cơn thịnh nộ của Ngài đối với chúng con ngưng lại.
  5Ngài sẽ giận chúng con mãi mãi sao?
  Ngài sẽ kéo dài cơn giận của Ngài trải qua các đời sao?
  6Ngài há chẳng phục hưng chúng con,
  Ðể con dân Ngài có cơ hội vui mừng trong Ngài sao?
  7CHÚA ôi, xin bày tỏ cho chúng con tình thương của Ngài;
  Xin ban cho chúng con ơn cứu rỗi của Ngài.

  8Tôi sẽ nghe những gì Ðức Chúa Trời, CHÚA của tôi, sẽ phán,
  Vì Ngài phán điều bình an cho con dân Ngài và cho những người có lòng thành kính đối với Ngài;
  Nhưng mong họ đừng quay trở lại sự điên dại nữa.
  9Thật vậy, ơn cứu rỗi của Ngài ở gần những ai kính sợ Ngài,
  Ðể vinh hiển của Ngài ở mãi trong đất nước chúng ta.

  10Tình thương và chân thật đã gặp nhau;
  Công chính và hòa bình đã hôn nhau.
  11Chân thật từ dưới đất vươn lên;
  Công chính từ trời cao nhìn xuống.
  12Thật vậy, CHÚA sẽ ban cho chúng ta những gì tốt đẹp;
  Ðất đai trong xứ sở chúng ta sẽ gia tăng sản lượng hoa màu.
  13Công chính sẽ đi trước mặt Ngài,
  Ðể biến những bước chân Ngài thành một con đường cho chúng ta đi theo.