85

Thov Vajtswv Pab Kom Muaj Kev Hlub

  1Tus TSWV, koj yeej hlub koj
   lub tebchaws;
  koj ua rau haivneeg Yixalayees rov
   vammeej dua.
  2Koj zam koj haivneeg tej kev
   txhaum thiab tsis suav tej uas lawv ua tsis yog li.
  3Koj twb tseg tsis chim rau koj haivneeg
  thiab tswj qhov uas koj npautaws rau lawv lawm.

  4Vajtswv tus uas yog peb tus Cawmseej,
   thov coj peb rov los cuag koj,
  thiab thov koj tsis txhob chim rau peb lawm.
  5Koj yuav chim rau peb mus ibtxhis li los?
  Koj txojkev chim yuav tsis xam ib zaug li los?
  6Thov koj pub kom peb rov muaj zog dua,
  mas peb cov uas yog koj haivneeg yuav qhuas koj.
  7Tus TSWV, thov koj hlub peb niaj
   hnub txhua hmo thiab pab kom peb dim.

  8Kuv tabtom mloog tus TSWV uas
   yog Vajtswv tej lus hais rau kuv;
  nws coglus hais tias yog peb tsis tig
   rov mus ua txhaum li tej neeg ruam,
  ces nws yuav pub peb cov uas yog
   nws haivneeg tau nyob kaj siab lug.
  9Qhov tseemceeb, nws yeej npaj txhij
   cawm cov neeg uas hwm nws lawm,
  thiab nws yuav nyob hauv peb lub
   tebchaws pab kom peb dim.

  10Kev sib hlub thiab kev ua siab dawb
   siab zoo yuav los ua ke;
  kev ncaj ncees thiab kev sib
   haumxeeb yuav los sib puag.
  11Neeg txojkev ua siab mos siab muag
   yuav tsa tes hauv ntiajteb no rau saud,
  thiab Vajtswv txojkev ncaj ncees
   yuav ntsia saum ntuj tuaj.
  12Tus TSWV yuav ua rau peb vammeej,
  ces peb lub tebchaws yuav muaj
   qoobloo nplua mias rau peb sau.
  13Txojkev ncaj ncees yuav ua tus
   TSWV ntej los thiab kho kev rau nws.