86

Singx Nzung 86

Buangh Zuqc Sic Daux Gaux Tov Tin-Hungh Tengx

Ndaawitv daux gaux nyei waac.
  1O Ziouv aac, tov meih baeng m'normh muangx yie yaac dau yie,
   weic zuqc yie jomc yaac dangx-donx.
  2Tov beu yie nyei maengc weic zuqc yie gan longx meih.
   Tov njoux yie, meih nyei bou.
   Yie sienx kaux meih.
  Meih zoux yie nyei Tin-Hungh.
  3O Ziouv aac, tov korv-lienh yie,
   weic zuqc yie ziangh hnoi heuc jienv tov meih.
  4O Ziouv aac, tov bun yie, meih nyei bou, nyei hnyouv maaih njien-youh,
   weic zuqc yie nyei hnyouv kaux meih maaih lamh hnamv dorngx.
  5O Ziouv aac, meih se longx haic yaac maaih hnyouv guangc mienh nyei zuiz.
   Meih ziepc zuoqv nyei zien-zien hnamv yietc zungv heuc jienv jouh meih nyei mienh.
  6O Ziouv aac, tov baeng m'normh muangx yie daux gaux nyei waac.
   Tov muangx haiz yie qaqv heuc jienv jouh nyei sing-qiex.
  7Buangh zuqc kouv naanc nyei hnoi-nyieqc yie heuc meih,
   weic zuqc meih dau yie.
  8O Ziouv aac, yiem yietc zungv zienh mbu'ndongx,
   maiv maaih haaix dauh hnangv meih.
   Meih zoux nyei gong, maiv maaih haaix nyungc haih beiv duqv.
  9O Ziouv aac, meih zeix daaih nyei maanc guoqv maanc fingx
   oix daaih yiem meih nyei nza'hmien gueic njiec baaix,
   yaac oix ceng meih nyei mengh.
  10Weic zuqc meih za'gengh hlo haic yaac zoux mbuoqc horngh nyei sic.
   Kungx meih ganh se Tin-Hungh.
  11O Ziouv aac, tov meih njaaux yie hiuv duqv meih nyei jauv
   weic bun yie haih ei meih nyei zien leiz yangh.
  Tov bun yie zunv dingc hnyouv,
   weic taaih meih nyei mbuox.
  12O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aac,
   yie longc nzengc hnyouv dor-ziec meih.
   Yie oix yietc liuz ceng meih nyei mbuox.
  13Weic zuqc meih ziepc zuoqv hnamv mienh nyei hnyouv se hlo haic.
   Meih yaac njoux yie, bun yie maiv zuqc mingh yiemh gen, ndo haic nyei dorngx.
  14Tin-Hungh aac, zoux maux nyei mienh cuotv daaih oix hoic yie.
   Maaih guanh mienh doqc mienh oix zorqv yie nyei maengc.
   Ninh mbuo yaac maiv zorqv meih an jienv ninh mbuo nyei nza'hmien.
  15Mv baac Ziouv aac, meih se korv-lienh mienh,
   ceix en bun mienh nyei Tin-Hungh.
  Meih maiv qiex jiez siepv,
   maaih hnyouv zien-zien hnamv mienh,
   yaac ziepc zuoqv nyei.
  16Tov huin nzuonx korv-lienh yie,
   tov ceix meih nyei qaqv bun yie, meih nyei bou,
   yaac njoux meih nyei m'sieqv bou nyei dorn.
  17Tov biux mengh meih zoux longx
   weic bun nzorng yie wuov deix mienh buatc ziouc nyaiv.
   Weic zuqc Ziouv aac, meih tengx yie yaac orn yie nyei hnyouv.