87

Ðặc Quyền của Cư Dân Si-ôn

Một thi ca của con cháu Cô-ra

  1Chúa đã lập nền cho thành của Ngài trên núi thánh.
  2CHÚA yêu mến các cổng thành của Si-ôn hơn mọi nơi trú ngụ của Gia-cốp.
  3Hỡi thành của Ðức Chúa Trời,
  Thiên hạ đã nói nhiều điều vinh hiển về ngươi. (Sê-la)

  4Khi tôi nhắc đến Ai-cập và Ba-by-lôn cho những ai biết tôi,
  Hoặc khi tôi nhắc đến Phi-li-tin, Ty-rơ, và Ê-thi-ô-pi,
  Người ta đã nói, “Người nầy đã sinh trưởng tại Si-ôn đó!”

  5Thật vậy, Si-ôn sẽ được trầm trồ khen ngợi rằng,
  “Người nầy và người nọ đã sinh trưởng trong thành ấy!”
  Chính Ðấng Tối Cao sẽ làm cho thành ấy được vững bền.
  6CHÚA sẽ ghi vào sổ hộ tịch của các dân rằng,
  “Người nầy đã sinh ra tại Si-ôn.” (Sê-la)

  7Rồi những ca sĩ và nhạc sĩ sẽ nói,
  “Tất cả nguồn cảm hứng của tôi đều phát xuất từ Si-ôn.”