87

Si-ôn là nguồn phước cho muôn dân

Bài ca. Thi Thiên của con cháu Cô-ra
  1Chúa đặt nền cho thành của Ngài
   Trên núi thánh.
  2Đức Giê-hô-va yêu mến các cổng Si-ôn
   Hơn những nơi ở của Gia-cốp.
  3Hỡi thành của Đức Chúa Trời,
   Người ta đã nói về vẻ vinh quang của ngươi. (Sê-la)

  4Ta sẽ nói đến Ra-háp và Ba-by-lôn là những người quen biết ta;
   Kìa Phi-li-tin và Ty-rơ với Ê-thi-ô-pi;
   Họ nói: “Người nầy đã sinh tại Si-ôn.”

  5Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng:
   “Kẻ nầy và kẻ kia đã sinh ra tại đó”;
   Chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Si-ôn.
  6Khi Đức Giê-hô-va ghi các dân vào sổ
   Thì Ngài sẽ kể rằng: “Kẻ nầy đã sinh tại Si-ôn.” (Sê-la)

  7Những người ca hát và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng:
   “Mọi nguồn phước hạnh của ta đều ở trong ngươi.”