88

Singx Nzung 88

Tov Ziouv Tengx Biaux Ndutv, Maiv Zuqc Daic

Benx diuh nzung. Kolaa nyei Zeiv-Fun zoc nyei singx nzung. Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ziux Maa^haa^latv Le^an^notv. Etc^laa Mienh, Hemaan, nyei matv^kin nzung.
  1O Ziouv, yie nyei njoux en nyei Tin-Hungh aah!
   Yie lungh hnoi lungh muonz yiem meih nyei nza'hmien heuc jienv jouh meih.
  2Tov bun yie daux gaux nyei waac daaih taux meih nyei nza'hmien.
   Tov baeng m'normh muangx yie heuc jienv tov nyei waac.
  3Weic zuqc yie nyei hnyouv maaih kuonx naanh buangv nzengc.
   Yie nyei maengc yiem nitv fatv yiemh gen.
  4Yie funx caux aav lamh bieqc yiemh gen wuov deix fih hnangv nyei.
   Yie yaac hnangv maiv maaih qaqv nyei mienh. Selaa
  5Yie hnangv zuqc guangc yiem janx-daic mbu'ndongx nyei mienh nor,
   hnangv zuqc daix daic nyei mienh bueix jienv zouv gu'nyuoz,
  dongh meih maiv zoix jangx nyei mienh,
   yaac nqaeqv ndutv maiv duqv meih tengx.
  6Meih zorqv yie dapv ndo jiex nyei kuotv,
   youc hmuangx youc ndo nyei dorngx.
  7Meih nouz yie hnangv ngatv jienv yie nyei sin,
   yaac hnangv wuom-laangc nqomz jienv yie nor. Selaa
  8Meih bun yie nyei loz-gaeng doic guangc yie,
   yaac bun ninh mbuo gamh nziev yie.
  Yie zuqc kuonx jienv, maiv haih biaux maiv ndutv.
   9Laaix nzauh kouv yie nyei m'zing maiv njang.
  O Ziouv aac, yie hnoi-hnoi heuc jienv tov meih.
   Yie sung buoz hungx jienv meih daux gaux.
  10Meih weic daic mingh nyei mienh zoux mbuoqc horngh nyei sic fai?
   Ninh mbuo haih jiez sin ceng meih fai? Selaa
  11Yiem zouv gu'nyuoz ninh mbuo gorngv meih ziepc zuoqv hnamv mienh nyei fai?
   Yiem zuqc mietc nyei dorngx gorngv taux meih ziepc zuoqv nyei hnyouv fai?
  12Yiem hmuangx nyei dorngx ninh mbuo fungc hiuv duqv meih zoux nyei mbuoqc horngh sic?
   Yiem la'kuqv mienh nyei dorngx ninh mbuo haih hiuv duqv meih ziepc zuoqv nyei jauv fai?
  13Mv baac Ziouv aac, yie heuc jienv jouh meih.
   Lungh ndorm yie daux gaux tov meih.
  14O Ziouv aac, meih weic haaix diuc guangc yie?
   Weic haaix diuc buang meih nyei hmien, maiv mangc yie?
  15Yiem yie lunx taux ih zanc yie zuqc zeqc naanc morh, kaav deix daic mi'aqv.
   Yie diev jienv meih zoux bun yie gamh nziex nyei sic, yie kouv taux ndoqv.
  16Meih qiex jiez nouz hnangv ngatv jienv yie.
   Meih bun yie zuqc gamh nziex nyei sic zorqv yie mietc nzengc.
  17Naaiv deix ziangh hnoi weih jienv yie, hnangv wuom yiemx nor,
   yiem biei bung dangv jienv yie.
  18Meih zorqv yie hnamv nyei doic caux yie nyei loz-gaeng doic leih guangc yie.
   Kungx maaih hmuangx zoux yie nyei doic hnangv.