89

Giao Ước của CHÚA với Ða-vít và Hoạn Nạn của Dân I-sơ-ra-ên

Giáo huấn ca của Ê-than, con cháu của Ê-xơ-ra

  1Con sẽ ca ngợi lòng thương xót của CHÚA mãi mãi;
  Con sẽ dùng miệng con thuật lại cho các thế hệ đến sau biết đức thành tín của Ngài,
  2Vì con đã nói, “Lòng thương xót của Ngài sẽ vững lập đời đời;
  Ðức thành tín của Ngài sẽ vững chãi như thiên đàng,”

  3Vì Ngài đã phán, “Ta đã lập một giao ước với kẻ Ta đã chọn;
  Ta đã thề với Ða-vít tôi tớ Ta rằng:
  4‘Ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến đời đời,
  Và xây dựng ngôi vua của ngươi qua mọi thế hệ.’” (Sê-la)

  5CHÚA ôi, thiên đàng sẽ ca ngợi các việc diệu kỳ của Ngài;
  Ðức thành tín của Ngài sẽ được ca khen trong hội các thánh.
  6Vì ở trên trời nào ai giống như CHÚA chăng?
  Trong vòng các con của các đấng quyền năng có ai sánh được với CHÚA chăng?
  7Ngài là Ðức Chúa Trời rất đáng kính sợ trong hội đồng các đấng thánh,
  Ðấng rất đáng hãi hùng đối với những kẻ ở quanh Ngài.
  8Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, nào ai có quyền năng như Ngài?
  CHÚA ôi, đức thành tín của Ngài tỏa rạng chung quanh Ngài.
  9Ngài cai trị những cơn cuồng sôi của biển;
  Khi các lượn sóng lớn nổi lên, Ngài bắt chúng phải lặng im.
  10Chính Ngài đã đập nát con thủy quái thành một xác chết;
  Ngài làm tán loạn quân thù bằng cánh tay quyền năng của Ngài.
  11Trời thuộc về Ngài, đất cũng thuộc về Ngài;
  Ngài đã dựng nên trái đất và mọi vật trong đó.
  12Ngài đã lập ra phương bắc và phương nam;
  Núi Tha-bô và Núi Hẹt-môn đều vui mừng ca ngợi danh Ngài.
  13Ngài có cánh tay toàn năng;
  Tay Ngài thật quyền năng, cánh tay phải Ngài được tôn cao.
  14Công chính và công lý đều là nền của ngai Ngài;
  Lòng thương xót và đức thành tín hằng đi trước mặt Ngài.
  15Phước cho dân nào biết cất tiếng vui vẻ ca ngợi Ngài!
  CHÚA ôi, họ bước đi trong ánh sáng của thánh nhan Ngài.
  16Họ vui mừng trong danh Ngài suốt ngày,
  Nhờ đức công chính của Ngài, họ được hớn hở luôn luôn,
  17Vì nhờ sức mạnh của Ngài, họ được vinh hiển;
  Nhờ ơn Ngài, sừng chúng con được ngước cao lên.
  18Vì thuẫn khiên của chúng con thuộc về CHÚA,
  Vua của chúng con thuộc về Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.

  19Có lần Ngài đã phán với người thánh của Ngài qua khải tượng,
  “Ta đã ban ơn giúp đỡ cho một người dũng lược;
  Ta đã lập lên một kẻ Ta chọn từ giữa con dân Ta.
  20Ta đã tìm được một đầy tớ cho Ta, Ða-vít;
  Bằng dầu thánh của Ta, Ta đã xức dầu chọn lựa nó cho Ta.
  21Ðó là người tay Ta sẽ lập;
  Ấy là người cánh tay Ta sẽ làm cho mạnh mẽ.
  22Không kẻ thù nào có thể bắt nó phải triều cống vật chi;
  Con cái của những kẻ gian ác sẽ không thể làm hại nó.
  23Ta sẽ chà nát những kẻ chống nghịch nó trước mặt nó;
  Ta sẽ đánh phạt những kẻ nào ghét nó.
  24Ðức thành tín của Ta và lòng thương xót của Ta sẽ ở với nó luôn luôn;
  Nhờ danh Ta, sừng nó sẽ cứ ngước cao lên.
  25Ta sẽ đặt tay nó trên biển cả,
  Và tay phải nó trên các sông.
  26Nó sẽ gọi Ta rằng, ‘Ngài là Cha của con,
  Ðức Chúa Trời của con, và Vầng Ðá cứu rỗi của con.’
  27Ta cũng sẽ làm cho nó thành đứa con đầu lòng của Ta,
  Là vua cao trọng nhất trong các vua chúa thế gian.
  28Ta sẽ giữ lòng thương xót của Ta đối với nó đời đời;
  Giao ước của Ta sẽ được thiết lập vững vàng với nó.
  29Ta sẽ lập giao ước với con cháu nó mãi mãi;
  Rồi ngai của nó sẽ bền lâu như tuổi thọ của thiên đàng.
  30Nếu các con cháu nó lìa bỏ luật pháp Ta,
  Và không đi theo các mạng lịnh Ta,
  31Nếu chúng vi phạm các luật lệ Ta và không giữ các điều răn Ta,
  32Ta sẽ dùng roi sửa dạy chúng, vì các vi phạm của chúng,
  Dùng đòn vọt sửa phạt chúng, vì các tội lỗi của chúng.
  33Nhưng Ta sẽ không dời lòng thương xót của Ta khỏi nó,
  Hoặc bỏ lòng thành tín của Ta đối với nó.
  34Ta sẽ không vi phạm giao ước của Ta;
  Ta cũng không thay đổi lời môi Ta đã phán.
  35Một khi Ta đã lấy đức thánh khiết của Ta mà thề,
  Dĩ nhiên Ta sẽ không dối gạt Ða-vít.
  36Dòng dõi nó sẽ tồn tại đến đời đời;
  Ngai của nó sẽ bền vững như mặt trời hằng ở trước mặt Ta.
  37Nó sẽ được vững lập mãi mãi như mặt trăng,
  Một chứng tích muôn đời bền vững trên không gian.” (Sê-la)

  38Thế mà bây giờ Ngài đã hất hủi và loại bỏ người ấy;
  Ngài đã giận kẻ được xức dầu của Ngài.
  39Ngài đã xóa bỏ giao ước với tôi tớ Ngài;
  Ngài đã vứt vương miện của người ấy xuống đất để nó ra ô uế.
  40Ngài đã phá vỡ mọi tường thành che chở người ấy;
  Ngài đã khiến các thành lũy của người ấy trở nên hoang tàn.
  41Tất cả ai qua lại đều cướp giật người ấy;
  Người ấy đã thành một cớ nhạo báng cho những kẻ lân bang.
  42Ngài đã nâng cánh tay phải của những kẻ chống người ấy lên;
  Ngài đã làm cho mọi kẻ thù của người ấy được vui vẻ.
  43Ngài đã làm cho lưỡi gươm của người ấy đâm ngược trở lại;
  Ngài đã không giúp đỡ người ấy khi người ấy ra trận.
  44Ngài đã làm cho thời huy hoàng của người ấy dừng lại;
  Ngài đã lật đổ ngai vàng của người ấy xuống đất.
  45Ngài đã khiến tuổi thanh xuân của người ấy ngắn lại;
  Ngài đã bao phủ người ấy bằng nhục nhã ê chề. (Sê-la)

  46Còn bao lâu nữa, CHÚA ôi? Ngài sẽ lánh mặt vĩnh viễn sao?
  Cơn giận của Ngài chẳng lẽ cứ như lửa hừng, cháy mãi sao?
  47Xin Ngài nhớ lại rằng đời con thật ngắn ngủi;
  Ôi cuộc đời mọi người Ngài đã dựng nên thật như mây khói.
  48Có ai làm người mà có thể sống mãi và không chết chăng?
  Có người nào cứu được mình khỏi quyền lực của âm phủ chăng?

  49Chúa ôi, tình thương của Ngài ngày trước mà Ngài đã lấy đức thành tín của Ngài thề với Ða-vít đâu rồi?
  50Chúa ôi, xin nhớ đến những lời sỉ nhục tôi tớ Ngài phải chịu;
  Làm sao lòng con có thể mang nổi những lời sỉ nhục mọi dân đã nói?
  51CHÚA ôi, đó là những lời quân thù của Ngài đã sỉ vả,
  Tức những lời chúng đã theo sát bước chân của người được Ngài xức dầu để nhục mạ tới cùng.

  52Chúc tụng CHÚA đời đời vô cùng!