89

Zaj Nkauj Hu Thaum Tau Kev Ntxhov Siab

  1Tus TSWV, kuv yuav niaj hnub
   hu nkauj
  qhuas koj txojkev hlub uas tsis paub kawg;
  kuv yuav qhia koj txojkev ncaj ncees
   mus ibtxhis.
  2Kuv paub hais tais, koj txojkev hlub
   yeej muaj nyob mus ibtxhis,
  thiab koj txojkev ncaj ncees nyob
   ruaj nrees ib yam li lub ntuj.
  3Koj hais tias, “Kuv tau coglus
   nrog tus neeg uas kuv xaiv lawm;
  kuv tau coglus rau kuv tus tubtxib
   Daviv hais tias,
  4‘Koj cajces yuav tau ua vajntxwv
   mus li;
  kuv yuav ceev koj lub zwmtxwv kom
   muaj nyob mus ibtxhis.’ ”

  5Qaum ntuj hu nkauj qhuas tej txujci
   tseemceeb uas koj ua;
  tus TSWV, cov neeg dawbhuv yuav
   hu nkauj qhuas koj txojkev ncaj ncees!
  6Tus TSWV, nyob saum ntuj yeej tsis
   muaj leejtwg zoo li koj;
  cov timtswv ceebtsheej tsis muaj ib
   tug yuav zoo npaum li koj;
  7cov neeg dawbhuv txhua tus
   puavleej hwm koj;
  thiab sawv ntawm koj xubntiag hauv
   lub rooj sablaj.

  8Tus TSWV uas yog Vajtswv tus uas
   muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  tsis muaj lwm tus muaj hwjchim npaum li koj lawm;
  tus TSWV, koj yeej ncaj ncees rau
   txhua yam uas koj ua.
  9Koj kav tagnrho tej hiavtxwv uas
   muaj zog;
  koj ua rau tej nthwv dej ntas ntawd
   tus thiab nyob ntsiag to.
  10Koj muab Lahaj uas yog tus niag
   zaj tsuj nthi thiab muab tua kiag;
  koj siv koj lub zog loj zog nchav ua
   rau koj cov yeebncuab swb lawm.
  11Lub ntuj thiab lub ntiajteb yog koj tug;
  koj tsim txhua yam uas muaj nyob hauv lub ntiajteb no.

  12Koj yog tus tsim sab qaumteb thiab
   sab qabteb;
  lub Roob Tanpaus thiab lub Roob
   Helemoos hu nkauj zoo siab qhuas koj.
  13Ua li cas koj muaj hwjchim loj ua luaj!
  Ua li cas koj muaj zog loj zog nchav ua luaj li!
  14Koj lub tebchaws cog ruaj khov
   rau ntawm txojkev ncaj ncees thiab kev tseeb,
  txhua yam uas koj ua qhia rau peb paub hais tias
  koj yog tus siab zoo thiab muaj kev hlub.

  15Cov neeg uas hu nkauj qhuas koj thiab cov neeg
   uas ua lub neej nyob hauv qhov kaj
  ntawm koj txojkev ua siab dawb siab zoo,
   lawv muaj kev zoo siab heev.
  16Vim muaj koj lawv thiaj zoo siab
   tas hnub;
  thiab lawv qhuas koj txojkev ua siab
   dawb siab zoo.
  17Koj pab peb muaj yeej loj kawg li;
   vim koj txojkev hlub, koj thiaj pub peb kovyeej.
  18Tus TSWV, koj xaiv tus uas tiv thaiv peb;
  koj yog cov Yixalayees tus Vajtswv
   Dawbhuv uas pub peb muaj vajntxwv.

Vajtswv Tej Lus Cog Tseg Rau Daviv

  19Tau ntev los lawm zaj yogtoog uas
   koj hais rau koj tus tubtxib
  uas muab siab npuab koj hais tias,
  “Kuv tau pab ib tug tubrog uas nto npe heev;
  kuv tau muab lub zwmtxwv cob rau
   tus uas kuv xaiv ntawm cov pejxeem los.
  20Kuv tau muab roj hliv rau saum
   kuv tus tubtxib Daviv taubhau
   thiab tsa nws ua vajntxwv.
  21Kuv yuav txhawb nws lub zog mus li,
   kuv lub hwjchim yuav ua rau nws muaj zog heev.
  22Nws cov yeebncuab yuav kov tsis
   yeej nws;
  thiab cov neeg siab phem los yuav kov tsis yeej nws.
  23Kuv yuav tsuj ntiag nws cov
   yeebncuab thiab tua txhua tus uas ntxub nws.
  24Kuv yuav hlub nws thiab ua siab zoo rau nws;
  kuv yuav pab kom nws kovyeej luag mus li.
  25Kuv yuav nthuav nws lub tebchaws
   kom dav txij ntua
  ntawm Hiavtxwv Meditelanes
   mus txog ntua tus Dej Efalates.
  26Nws yuav hais rau kuv tias,
  ‘Koj yog kuv leej Txiv thiab yog kuv
   tus Vajtswv;
  koj yog lub pobzeb uas yog kuv Txojkev Cawm Dim.’
  27Kuv yuav tsa nws ua kuv tus tub hlob,
  nws yog tus vajntxwv uas muaj
   hwjchim loj dua lwm tus vajntxwv.
  28Kuv yuav ceev kuv tej lus cog
   tseg rau nws mus li,
  thiab tej uas kuv tau nrog nws sib
   coglus yuav nyob mus ibtxhis.
  29Nws lub zwmtxwv yuav nyob ruaj
   khov ib yam li lub ntuj;
  thiab nws cajces yuav ua vajntxwv mus li.

  30“Tiamsis yog nws cajces tsis hwm
   kuv tej kevcai,
  thiab tsis ua lub neej raws li kuv
   tej lus samhwm,
  31thiab yog lawv tsis ceev kuv tej lus
  qhuab ntuas thiab tsis khaws kuv tej
   lus samhwm cia,
  32ces kuv yuav rau txim rau lawv vim
   lawv tej kev txhaum;
  kuv yuav ua kom lawv raug kev txomnyem
   vim tej kev txhaum uas lawv ua.
  33Txawm li cas los kuv yuav tsis tso
   txojkev hlub Daviv tseg,
  lossis yuav nco ntsoov tej lus uas
   kuv cog tseg rau nws lawm.
  34Kuv yuav tsis rhuav tej lus uas kuv
   cog tseg rau nws,
  lossis yuav tsis thim tej lus uas kuv
   cog tseg rau nws.

  35“Kuv tuav kuv lub npe uas dawbhuv
  coglus ib zaug xwb kav mus tas ibtxhis;
   kuv yuav tsis dag Daviv ib zaug li.
  36Nws yuav muaj xeebntxwv tsis tu mus li
   thiab yog tseem muaj lub hnub tawm tuaj,
  kuv yuav tsomkwm nws lub tebchaws mus li.
  37Nws lub tebchaws yuav nyob ruaj
   khov ib yam li lub hli,
  kuv ua tus timkhawv tseeb nyob
   saum nruab ntug.”

Quaj Ntsuag Rau Tus Vajntxwv uas Swb Lawm

  38Tiamsis koj chim kawg rau tus
   vajntxwv uas koj tau xaiv tseg;
  koj tau tso nws tseg thiab cia nws
   nyob qhuav nquas cia.
  39Koj rhuav koj tej lus cog tseg rau
   koj tus tubtxib
  thiab muab nws lub kausmom kub
   pov rau hauv pas av.
  40Koj muab nws lub nroog tej ntsayeej
   rhuav puas tas
  thiab cia nws tej chaw fajxwm pob puas tas.
  41Cov neeg uas dua kev nyiag nws tej
   khoom tas;
  tej neeg zejzog puavleej luag nws plig.
  42Koj pub nws cov yeebncuab tua yeej
   nws lawm;
  koj ua rau nws cov yeebncuab muaj
   kev zoo siab.
  43Koj ua kom nws tej cuabyeej ua rog
   siv tsis tau
  thiab cia nws cov yeebncuab kovyeej
   nws.
  44Koj tau tshem nws tus cwj tawm ntawm nws mus,
  thiab muab nws lub zwmtxwv tsoo
   vau rau hauv av lawm.
  45Koj txiav nws lub hnubnyoog kom luv,
  thiab tsis pub kom nws tau ntsejmuag hlo li.

Thov Vajtswv Pab Kom Dim

  46Tus TSWV, koj txawm yuav nraim
   peb mus ibtxhis li los?
  Koj txojkev chim uas kub li
   hluavtaws tseem yuav nyob ntev npaum li cas?
  47Nco ntsoov hais tias kuv txojsia
   luv heev,
  nco ntsoov hais tias koj tsim peb los
   ua neeg xwb.
  48Leejtwg thiaj yuav nyob ibtxhis
   tsis txawj tuag?
  Yuav ua li cas neeg thiaj khiav dim
   ntawm lub qhov ntxa?

  49Tus TSWV, koj txojkev hlub thaum
   ub dua qhov twg lawm?
  Tej lus uas koj cog tseg rau Daviv
   nyob qhov twg lawm?
  50Thov nco ntsoov kuv uas yog koj tus
   tubtxib, kuv raug luag thuam heev,
  kuv tiv tsis taus cov neeg siab phem
   tej lus tsawm foom li lawm.
  51Tus TSWV, koj cov yeebncuab tau
   txob thuam tus vajntxwv uas koj xaiv!
  Nws mus txog qhovtwg los luag pheej
   thuam nws.

  52Thov qhuas tus TSWV mus ibtxhis li!
   Amees! Amees!